Пергер тIабигIятлира гьав ахъбирахъу

Дила ши дебали жагаси саби, ил-алавси тIабигIят биалли, гьарил адам хIяйранваресигъунали кабилзан. Наб цацахIели ишдигъунти пикруми уркIиличи дашули дирар: тIабигIятла дебали жагати мер-мусаличиб мерлабиубси ва давлачебси тарих лебси ил шилизи сен гьаннара туристуни башахъес шуртIри гIерхIедуцибти вара или.

Гьарли-марли ХIямшимала ши гьачам чебаибсила уркIилизи минакабикар сунела гIядатуначил, гIяхIялдеш дарес балути пергер адамтачил ва къугъаси тIабигIятличил.

ХIямшимала ши хIябал ши цаладяхъили акIахъубси биънилис бикьри саби ил шила у (даргала мезличил — хIябал ши).

Ши акIниличил дархдасунти чумал бакьала-баянра лер. Дургъбани харабдешуни диахъубли гIергъи, мицIирли калунти адамти, «Эладубура» бикIуси мериличи цалабикибтири ва илаб шилис хьулчи кабихьибсири. Се сабаб бетаурал, адамтани ил ши бархькабатур. Дархьдатурти ванзурби, акIубти 10 ши-махьила лебталалра лебдешлизи дейгIунтири. Илди ванзурби хIедутIили, сари лертиван датес ва ярга-яргали пайдалабрес хIукму барибсири.

Ши акIнила шайчир лер гьатIира гIяхIцад баянти. Илди лерилрара-сера иша кадерхахъесра хIейрар…

ДекIар-декIарти хIялумцIлаби дурадеркIибхIели, ХIямшимар 18 ибил даршдусличирад дехIдихьили, асубирар гьатIилалра жявли диэсра, дахъал белкIани, жявхIелила бекIахъудила гIягIниахълуми ва секIулти даргибти сари.

Нушала манзиллис гьаларти дусмазир тIашдатурти юртаначила баянтира дархли лер илди-ургар.

Гьалаб Мегъала ши декIарли бирусири. Гьанна биалли, илра ХIябшимала шиличил бярхъбяхъили саби. Иличибли ши гьатIирала халакабаиб.

Ши-алавти дубуртазир дахъал гIинкъурби лер. ДуцIрумлизир шилизи башули бирар альпинистунира. Илдани, дубуртачи чебяхIяхъили, гIиникъурбази къаркъуби иргьули дирар — ил жявхIелила гIядат саби.

ХIямшимала шилизиб леб 15 ибил даршдусмала мижит. Ил гIинизла мякьлаб тIашбатурси саби, адамтази дазала дирахъес. Ши халабаибхIели, ил бягIубарес пикрибарили, Кумухла инженер вакIахъибсири.

Шилизиб гьатIира тамашала мер саби  — къала. Ил тIашбатурси саби дубурла бехIличиб. Иличи адамти абацIес бирар, илхIели хIулбала гьалаб – шила жагаси суратра гьаргбирар.

ХIямшимала шилизи илкьяйдали арадеш ункъбиахъес вакIесра вирар. Ши-алав хургьрас ва гьигь алкIахъути цархIилти биркIантасра пайдалати ядала вацIурби лер. ХIера, илгъуна саби ну акIубси ва халакараибси ахIерси ши.

Марьям ГIяхIмадова