«БебкIализибад урехи агара, хIяжатбикалли жан кьурбандарес хIядурлира»

Далуйтазиб ва хабуртазиб гапбируси Дубуртар Улка сунела жагаси тIабигIятличибли, урхIмешуахIенси культураличибли, сархибдешуначибли, къугъати гIяхIялдеш дирниличибли жявхIейчибадал дунъяличиб машгьурси саби. Нушала Дагъистайзиртигъунти пергер мер-муса гIур чинаралра агара кьалли или гьанбиркур. Амма, чуйнара тикрарбараслира, ишаб хIербирути адамти саби республикала бегIлара халаси давла – сахаватти, пагьмучебти, уркIби чIумати, бузери дигахъути.

ВатIай жиибси замана Дагъиста асилти уршби-рурсби чуйнара кумекличи музабухъунтири. ИшбархIила манзиллизирра, улкала хъархIерагардеш балтахъули, гьаркьятала къяянази кабизурти дагъистанлантани гъабзадеш ва игитдеш дакIудирули сари. Илдала лугIилизивадси сай старшина Жамалудин МяхIяммадовра.

Жамалудин МяхIяммадов акIубси сай Лавашала районна  МикIхIила шилизив. 2015 ибил дуслизиб РФ-ла оборонала Министерстволичил вягIда бигьи, гьаланачи Майкоп шагьарлизиб мотортачилти ярагълизибад къяйкбикIутала 33 ибил бригадализиб дявила къуллукъбирули калун, кIинайс ил бригада Ростовла областьлизибси Персиановский бикIуси шилизи гечбариб. Украинала мер-мусаличи укьес гьалав ил Идрицкая дивизияла ярагълизибад къяйкбикIутала 102-ибил полклизибси медицинала взводлизив халасигъуна санитарли узулри. Медицинала багьудлуми чедирцIахъес Жамалудин гьар дус Ростовла областьлизибси Таганрог шагьарла удибси полигоннизи урхьуси сай.

Россияли дявила хасси балбуц бехIбихьибти цаибти бурхIназибал Жамалудинни къуллукъбируси полк Украинала мер-мусаличи бархьибсири. Ила бухIнабухъунхIели, февральла 26-личиб, укабиибти миллатчиби роталичи чебухъун, иличирли, детахълумира диуб. Лугансклизив, вяхъибси юлдашлис цаибси кумек гIеббаахъес хIяракатлизивси Жамалудинра душма хIярхIяли вяхъиб ва дяхъи-хъаслизи викиб. КIинайс, Донецклизиб дявила масъала таманбарес Жамалудин ухIнали машиналичиб дурабухъунти бургъантачи тупла хIярхIя чегили, илди машиналичибад тIутIубариб. ИлхIели Жамалудин декIли вяхъиб ва госпитальлизи каркьиб. Лечениера реабилитацияра дурадеркIили, Ж.МяхIяммадов бургъантала къяйлизи кайзур ва дявила къуллукъ даимбирес вехIихьиб.

БусягIятла замана Ж.МяхIяммадовли сунела полклизибси медицинала отделениела командирла къуллукъуни дузахъули сай. Илини сунела юлдашличил бяхъибти бургъанти дявила майдайчибад урехиагарси мерличи гечбирули сай ва илдас цаибси кумек гIеббиахъули сай. Гьайгьайрагу, Жамалудинна баркьуди гьамадси ахIен ва илини гъабзадеш дакIудирахъес тIалаббирули саби. Сунела гIямрулис халаси урехи алкIниличи хIерхIеили, гьар бархIи илини хIярхIубала заблиубад бяхъибти бургъанти дурайсули сай, ва илди берцахъес лерилра цIакьани дяхIчииули сай. Ил багьандан, улкала Президент В.Путинна ХIукму хIясибли, старшина Ж.МяхIяммадов «Бургъанти берцахъни багьандан» бикIуси пачалихъла медальличил шабагъатлавариб. Илкьяйдали СВО-лизир дакIударибти гъабзадеш багьандан ил РФ-ла оборонала Министерствола «Дявилизив декIарухъни багьандан» бикIуси медальличира лайикьикиб.

Нушала бургъантани саби уркIби чIумати гъубзни биъни ва «чебла», «инсап», «адамдеш» ибти дугьби чус дацIти гъай хIедиъни чебиахъули саби. ХIера, дубурланти пачалихъла шабагъатуначи лайикьбиркнилира илис бикьридеш дирули сари.

«ВатIа хъархIерагардеш батахъни нушала чебла саби. Дила бебкIализибад урехи агара, хIяжатбикалли жан кьурбандарес хIядурлира. Амма чедибдеш нушала бирар!» — викIи Ж.МяхIяммадов.

БебкIаличи дяхI-дяхIли хIербикIути ва чедибдеш сархниличи уркIбазиб умут минабиути гъубзначибад чедибикес чисалра имканхIебикIур, сецад авара дакIударили хьалли. Дявила хасси балбуцра таманбиубли, чедибдешра сархили, Жамалудин ва лебилра нушала бургъанти ара-сагъли чула хъалибаргуначи  чарбухъи дигулра. Хъулиб Ж.МяхIяммадовличи хьунул ва 3 биштIати дурхIя хIерли саби.

ПатIимат Мирзаева