У сархири тухтурла кумекикIес гIяламлис

Совет хIукумтла замана дубурла районтазирти шими цаладяхъили, совхозуни алкIахъули дирутири. Ну акIубси ДугIахъарла шиличил КьярбачIимахьила ва ХIуцIрила шимира дархдяхъили, совхоз акIахъубсири. ИтхIели дила дудеш ГIямар Кьурбанов ОТФ-ла бригадирли узулри. Иличил барх КьярбачIимахьилизибадти мицIираг адилкьантира лебтири. Дила дудешли мурталра гьануршусири ГIямарла Кьурбан бикIуси букIун. «Ил дила гIяхIси юлдаш сай, дебали чеветаибси ва бажардичевси зяхIматчи сай», — викIусири дила дудеш иличила.

ИтхIели совхозла директорли узуси дила халаси узи ГIямарла Рабадайра илала гIурра дахъал гIяхIти къиликъуни лерниличила дахъал хабурти дурутири. Дила ургавси узиливан «ГIямарла Кьурбан» ибси дурхъаси у бихуси гIяхIгъабзачила цархIилти дугIахъарлантанира мурталра дурути гапла гъай иргъули рираси ва лебилра Кьурбанхъали илкьяйдали хIурматличил декIарбулхъути саби или пахрули риркьаси.

СВО-лизир бутIакьяндеш дирухIели игитла бебкIали кьярбачIимахьилан урши алхун бикIухIели, гьайгьай, дила уркIи гIяжаиббиуб, кьакьабухъун. СенахIенну кьярбачIимахьиланти гьанна дугIахъарлантас цашилантиван гъамтили бетаурти саби. Илала дурабадлира, гIяхгъабзала бебкIали гIялам халкь лебгIеб цIакьли пашманбирахъутигу.

Ил уршилис ГIямарла Кьурбан бикIни багьурхIели, наб лебилра дунъя мерсли гардарбарибсиван бизур, илцад дурхъати умира цIябдешли кIапIдарес дирутив или. Итцад хабарла дарганна уршила урши Украинализив алхниличила хабарли, гьайгьай, ну ахIентира буцIарси децIлизи бикахъиб.

БяхIмудов Кьурбан ГIямарович акIубсири сай 1994 ибил дусла декабрьла 6-личив. Ил Къаякентла районна Гергала школализив ункъли учIусири.

2013-2019-ибти дусмазив Санкт-Петербурглизибси С.М.Кировла уличилси дявила-медицинала академиялизив учIули калунсири. БелчIуди хъараахъурли гIергъи, медицинала службала лейтенантла уличи лайикьикибси сирхIян урши Алейск шагьарлизибси 41659 ибил дявила частьлизив медицинала ротала командир варибсири.

2022 ибил дусла мартличив СВО-лизир бутIакьяндеш дарахъес вархьибсири.

Майла 12-личив Донецклизир дявила анцIбукьуни кадикибхIели, сунела дявила чебла таманбирули, кьярбачIимахьилан гIяхIгъабза игитла бебкIали алхун.

Медицинала службала старший лейтенант Гъабзадешла орденничи лайикьикибсири (вебкIили гIергъи). СирхIян асилси уршиличила назмула ишди тугъира пешкешдирулра:

Аркличивад зурхIябла

Заки шадив вашули,

Жагадеш зубартала

ХIулбази дархдяхъибил.

 

Лусентачив хIурхъала

Улхъули дарган делхъли,

Чархлизи дацI гIяшулла

Кьуват минадарибил.

 

Урхьу багьудлумала

Сахъли чедибяхъили,

У сархири тухтурла

КумекикIес гIяламлис.

 

ГIяхIгъубзнани улкала

ВатIан балтахъухIели,

ХIу кумеклис бургъантас

Кункли музаухъунри.

 

Душмай кадулхъахъути

ХIила хIуркIби тIашаэс

Дергъла цIала дайлизи

Сайригу тIяхIухъунси.

 

Вершабала ярагъли

Бяхъибти игитуни,

ХIезири жибикIути

Жан уцахъни балули.

 

Дявила майдунтачив

Сартан кьяйда серхурли,

Сагъбиради жагьилти

Жан ахIерахIерили.

 

Лебил дунъя бай хъатлаб

МяхIкамбируси тухтур,

Багьанали вайгъубзни

Вирусив агарварес?

 

Чидил усал гъабзали

Барибсирира хIярхIя,

Итцад хIялалси чархлис

Ламартли бетаурси.

 

Гьанна хIела хIябличир

Булбулти сар дисули,

Жагьил жайранни жявли

Дунъя батни улкьули.

Кьурба шилизирадси педагог, поэт, журналист

ГIяйша Кьурбанованира ургъаннис «Ва дила гIязиз Кьурбан» бикIуси назму багъишлабариб:

ХIу нешли виркьухIели,
ГIяхIгъабзали варкьибси,
Дудешли алкьухIели,
Багьадурван вяркъурси,
Ва дила гIязиз Кьурбан,
Дунъя баршес акIубси,
ХIела ула дурхъадеш,
Шанта тикрарбируси.
Хала дудешунала
У умули бихIибси,
ВатIан балтахъантала
Хъялис марли калунси,
Ва дила гIязиз Кьурбан,
Шаддеш бихес акIубси,
ХIела ула дурхъадеш,
Гъамтани хъумхIертуси.
ХIукIун хъябшти сагъбарес
Даим хьуликIусири,
Тухтурла асил хIянчи
Барес къайгъназивсири.
Ва дила гIязиз Кьурбан,
ТалихI буртIес акIубси,
ХIела ула дурхъадеш,
Тухумта гьанбуршуси.
АхIер ВатIан берхъахъес,
Марли, хIед чебуркъубу?
ХIела ула вегIлаван
Душма жан къябаиубу?
Ва дила гIязиз Кьурбан,
Баркат бихес акIубси,
ХIела ула дурхъадеш,
Жагьли жан къябдердибси.
ХIейубу хIу верцахъес
Мякьлав къаршииркуси?
ХIед хIярхIя чехIегахъес
Гьабиз гьалабилзуси?
Ва дила гIязиз Кьурбан,
Гьалжунтазив велхIаби!
Ва дила дурхъаси шан,
Нурли шалавараби!

ПатIимат Кьурбанова