Телефонна асар агь, сунела вегIебш!!!

Чисалра дигIянадеш ахIен гьанна гьарил адамла, хаслира биштIатала телефонти лерни. Илдачи биштIахIелил мусаллаткабирули саби. Илкьяйдали халабаибтанира балули саби телефонтала асарлиувад гьамадли ухъес хIерни, излуми алкIахъни. Или биалра, ил агарлира гIямал бетарули ахIен. Амма ил камли бузахъес адамла имкан леб.

Секьяйда? ГIягIнидешлис ахIи ил кахIейсни: зянкъдяхъес, хIисаб-суал арзес, хIергъусиличи хIерэс. Таман. Нушани се бирулира? ГIягIнитира-гIягIниагартира, вайтира-гIяхIтира, хIязтира-далуйтира чедаили, лебил дунъяла гIяламлис се бетаурлил багьурли, илаб буруси бархьдеш агара биалра, гIур саби кабирхьуси. Илала дурабадра, кьанси дугиличи бикайчи ил бархьбалтули ахIенра. Ил нушаб кьацIлира, шиннира, нешлира, дудешлира, юлдаш-тянишлира бетарули саби.

Нушани алавчарли кабиркуси секIал чебиули ахIенра. Чи сая гIяйибла вегI? БиштIати кьалли халатани саби бурсибирути. Иш агилизибад нушаб сен-сен биалра дурадухъес гIягIнили саби. Нушани балра хIебалули гIямрула бурхIни илизирцун дуркIулра. Ил гьаннала заманала челукьуси масъала саби. Школала бучIантас 14 дус биубхIели бедлугули саби паспорт. Паспорт агарти дурхIнас телефонти дирцахъес къадагъабаралли ва илди дедлугутачи гIякIа чебихьалли, биштIати-ургаб аги гIяхIбулхъан. Илдала бареси кахIевлан ва илкьяйдали хIязтачи, юлдаш-тянишличи, белчIудиличи бара биалра диги алкIан. БиштIатала «изайс» нуни ишгъуна сабаб гьалабирхьулра. БиштIахIейчибадли илгъуна бяркъ бедалли, халабаибхIелира ил бяхъ аркьян. Амма илгъуна тяхIярлис школала программа лайикьсили биэс гIягIнили саби. Телефон агарли бажардивикес виэсли. Халатас биалли, гьалабихьеси агара, чула дагьри диэс гIягIниси сари заманаличиб телефон кабирхьес. Водительтази рульличибхIели телефон кахIейсахъес гIякIа чебирхьули биалра, илдани мучлабирули ахIен. (РФ-ла ПДД-ла 2.7-ибил статья хIясибли, машиналичив вашухIели, някъбала икьала агарли бузахъес вирути гIягIниахъала агарли, телефонничил пайдалавикIахъес къадагъабируси саби. Илала тIалабуни дуънилис 1500 къурушла кьадарлизиб гIякIа чебирхьуси саби»

Ахирличи биркахъули бурес дигулра гьарил адамли сунела дирути баркьудлумас жаваб бедлугес хIяжатли саби. СенахIенну ца хатIа гIямрулизиб дурхъали кабизес бирар, хIебиалли заманаличир зарал бихути секIал тяйдидирехIе. Дуркьа техника нушачил пайдалахIедикIахъули, илдачил нуша пайдаладикIес бурсидирехIе. Илкьяйдали излуми камдирар. Даргала халкьла буралализиб бурули кьяйда: «ХIянчили адам валха, азгъиндешли-гуширахъу». Велкъира, аралира виэс багьандан халаси хIянчи барес гIягIнибиркур.

Гьанна биалли, телефоннизи рухIнарухъунхIели дукелцIидухъи белкIунси назму хIушабра гьалабирхьулра:

БетIили саб бетIили

Бареси хIебалули,

Пайдаагар телефон

Бархьбатес хIебалули.

 

Чебиуси агара,

Баркьес хIянчи агара,

Дила някъбазибад ил

Касес адам агара.

 

Замана саби хъярхъли

БурхIни сар ардашули,

Телефонничибадли

Диги архIебашули.

 

Кумекбарая шанти,

Берцахъая жагьилти,

Изайзирад иш цIакьси

Чебарбукес хIейруси.

Анжела Мутазова