Тамашала адам вири

Дагъистайзиб лерилра манзилтазиб цIакьти, пагьмучебти, адаб-яхIли жагабарибти багьадурти алкIути саби. ГIямрула чиди шайчи хIеризалра, дубурлан илав бегIлара чихъси даражаличив сай. Ил пикри марбирули сай Ахъушала районна МухIели шилизивадси БяхIямма Айгубовлира. Илини чеббикIибси гьуни саби арадеш къулайли калахъес багьандан спортлизи ахъни. Илгъуна баркьуди ахъси даражаличиб дурабуркIниличивли сайри ил Гиннесла рекордличи лайикьикибсира.

Ил лерилра сунела гIямрулизив дуцIикIуси сай или бурули саби ил валутани. Спорт агарти гIямру илини далути ахIен. Ил азадли мушулвашнила, самбола ва дзюдола журала спортлизивра узусири. СанигIят хIясибли БяхIямма цулбала тухтур сай. Амма сунела гIямрула бекIлибиубсигъуна баркьудилизи илини спорт халбирусири. Илини назмурти лукIесра замана бургусири. АхIерси республикалис илини поэма бархли цалабяхъибсири.

Миллионти адамтани кьасбирусири камси манзилла бухIнаб чула кьаркьа битIакI камбиахъес, амма сегъунти-дигара уюнтала кумекличил ил секIал барес илдала имканти лергIер камтили урдулхъутири. ЦацабехIти илди къайгънани больницабази бархли биркахъули бирар. 69 дусла гIямрула БяхIямма Айгубовли сунела кьаркьайс зарал хIебиахъубли 2 сягIят дуцIикIули кали гIергъи сунела кьаркьа 11 килограммла битIакI камбиахъубсири. Ил дунъяла рекорд саби!

Россиялизив ил чуйнара спортла декIар-декIарти журабазив призер ветаурсири ва илала арадеш къулайсири. Абзаначи хIядурикIухIели, илини сунела кьаркьа битIакI камбиахъес вирусири ва илкьяйдали сунела чарх ил секIайчи бурсибиахъубсири. Жагьти дусмазивал бурсивиубсири ил дуцIикIес ва кьаркьа битIакI камбирахъес.

Тухтур ТIагьир Ибрагьимовли бурусири БяхIяммани барибси хIянчи медицинализиб тамашабизесил секIал саби или.

«Замана» газетала хIурматла гIяхIял сайри БяхIямма Айгубов. Ил нушачи гьаввакIалри гьунибаъни байрамличи шурбулхъусири. Ишди бурхIназиб ил хабарагарли гIямрулизивадли арукьниличила хабарли редакцияла агьлу уркIбухъахъун ва илгъуна гIяхIгъабза гIямрулизивад арукьни дебали хIейгибизур. Илгъуна кахси бетахъриличил бархбасахъи, Б.Айгубовла хъалибарглизи, гъамтази ва шантази халаси децI балахъули саби «Замана» газетала хIянчизартани. Ил пергер даргайчила нушани хъумхIертехIе.

ПатIимат Кьурбанова