Багьудлумачи гъаргъси

Химияла ЕГЭ-личир 91 балл касибси С.К.Кьурбановла уличилси МухIела гимназияла выпускница ШяхIбанова ГIяйшат Зауровна уркIи-уркIиларад мубаракдарес дигулра нушаб.

Ахъти баллани – имтихIяйчи хIядурвикIухIели, багьудлуми кайсниличи дяхIчиаибти цIакьанала ва бамсриагарси бузерила хIясилти сари.

Сари ручIанни буруливан, илгъуна мягIничебси анцIбукьличи хIядурвикIухIели, вегIличи вирхес ва мурадличи ваэс багьандан гьалавяхI вашес гIягIниси саби. Илини илкьяйдали лебилра бучIантас гьарбизуни далгун.

ГIяйшат ШяхIбановани халаси баркалла багьахъур химияла дурсри кадирхьуси сунела мугIяллим МяхIяммадова Эльмира ГIяхIмадхIяжиевнас, сунени илдигъунти сархибдешуни илала кумекличил диъни касибти аргъахъиб. МугIяллимли сари рурсилизир баягъи химияла дарсличи дигира адикьурти.

Гьачам-гьатIи мубаракрирулра нушани гIяхIти хIясилти чедаахъибси, багьудлумачи гъаргъси ручIан. Мурталра сунела гьала тIашдатурти хъарбаркьуни кункли ахъили, гIямрула бягIуси гьунчирад гьарзали ганзрикIаби, ахIерси ГIяйшат!

Нушала корр.