ТалихIчерти дурхIядешлизивад ухъунси…

«Дергъла дурхIни»… ЧебяхIси ВатIа дергъла кахти дусмани талихIчерти дурхIядешлизибад бухъахъунти адамтас илкьяйда бикIути саби. Илди саби нушала хала нешани ва хала дудешуни. БусягIятла замана итди дусмала бикьрумили сабти «дергъла дурхIни» нуша-ургаб камбикIули саби, амма мицIирли лебалтани дергъли цIухдарибти чула дурхIядешличила сеналра хъумхIерту.

1931 ибил дуслизив Сергокъалала районна Ванашимахьилизив акIубси Гереев ГIябдуллагь Къапиевичра «дергъла дурхIя» сайри. ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибхIели, ил 9 дус виублири. Дергъ лебтасалра кахси саби – дигалли халатас, дигалли биштIатас. Дергъла майдайчиб хIебургъалра, халатачил барх дурхIнанира итхIели лерилра къиян-жапа чIямдарибтири. Мурул адамти душмантачи къаршили бургъес арбякьунхIели, хьунул адамтачи ва дурхIначи илдала хIянчурби хъардикибтири. Илди бамсриагарли, дуги-хIери хIеили, бузутири. Сунела зилантаниван  ГI.Гереевлира авлахъличир гIяхIцад хIянчи дарибтири, нешлис халаси кумек бирусири. «Лерилра фронтлис, лерилра чедибдешлис» ибси жила удиб, сунечи бахъхIи хIерси чедибдеш сархнилизи ГI.Гереевлира белгиси пай кабихьибсири.

Сецад къиянси замана биалра Сергокъалала педучилище таманбаресра бажардиикибсири ГIябдуллагь. Илала гIергъи, ВатIа гьалабси чебла ахъес арякьунсири ва, Челябинсклизиб гIярмияла къяяназиб 3 дус къуллукъбарибсири. Ил танкистли вирусири.

1958 ибил дуслизир ГI.Гереевли Хасавюртла районна Сулайбакентла шилизир бузерила цаибти гунзри кацIибтири. Ил бехIбихьудла классунала мугIяллимли вирусири. Ванашимахьилизи живарни багьандан, 1970 ибил дуслизив сай акIубси шилизи шурухъунсири ва 4 дус шила Советла председательла къуллукъуни дузахъутири, гIур шила школализив мугIяллимли узес вехIихьибсири. 2005-ибил дусличи бикайчи Ванашимахьила школализив мугIяллимли узули калун. Илини декIар-декIарти предметуни кадирхьутири, военрукли вирусири. ГIябдуллагь Гереевли гIяхIцад дурхIни багьудлумачи бегIбариб, дурхIнала, илдала бегIтала ва барх бузутала хIурматличи лайикьикибсири. Дергъли заманалис гьалав халаваахъибси, хъярхъли гIякьлу-дагьриличи викахъибси, гIямрула хIял-хIякьикьат ункъли далуси адам сайливанра, иличи насихIятуни гIердурахъес адамти дугьабилзутири.

Илала хIябал рузира узира лебтири. РиштIасигъуна рузи Раисат Гереева, нушала редакциялизир гIяхIцад дусмазир машинисткали рузусири ва халаси хIурматличи лайикьрикибсири (сунела бунагь-хатIа урдуц). Хадижат Гереева сари гьанна узби-рузбазирад мицIирли лералси. Илинира Ванашимахьила школализиб гIяхIцад дусмазиб хIянчи барибси саби.

ПатIимат Мирзаева