Школала дурсрачивад — дявила майдайчи

2022 ибил дусла сентябрьличив, улкала жи хIясибли, бахъал цархIилти Дагъиста гъубзниван, Лавашала районна Кьакьамахьилизивадси Казим ХIяжиевра СВО-лизи арякьун.

СВО-лизи секьяйда вакIирил, илис гьалаб дявила устадеш лебсирил бурили дигахъира.

«Повестка бакIибхIели, илаб гьанбушибси военкоматлизи гьаввакIира. Илавад Республикала военкоматлизи арукира, кIинайс – Чечняла Республикализибси дявила частьлизи. 2022 ибил дусла сентябрьла 23-личивад, вягIда хIясибли илаб бахъхIи бузутала къяйлизи катурра. Частьлизив левай взводла командирли викIира. Дявила устадешра агарсири, ВУЗ-ла кафедрали гибти багьудлуми ахIенси».

Сегъунтири хIушала подразделениела гьала тIашдатурти мурадуни?

Сентябрьла 29-личир Запорожская областьлизи даира ва фронтла гьалабсигъуна къяй буцира. Амма жумягIра-сера замана дикили гIергъи дила кьукьуби вайтIа изесдяхIиб ва госпитальлизи кайхьес чебуркъуб. Гьала-гьала Ростовла, кIинайс — Саратовла госпитальтазив кали гIергъи, ноябрьличив фронтла линияличи чариубра ва «командир взвода в запасе» сайлин къуллукъуни даимдарира.

Нушачи хъарти Вербовое шиличибад Орехов шагьарличи бикайчити мер-муса сарри. Илаб душма чябхъинтас жаваб бедес чуйнара чебуркъуб. Иличибли нушала полклис бедибси «Гвардейский» ибси у марбарира нушани.

Ярагъ, палтар-кьяш даэсцад дирару? Ил шайчибси аги сегъуна саби?

Ярагъ даэсцад лерри, Совет хIукуматлизир дураибти диалра. Амма кьанниван гьаннала тIалабуначи далдикибти ярагъра диахъуб. Палтурти биалли дявила частьлизир дедибтицунри лерти, кIинайс, яни сабаибхIели ванатира гиб.

Фронтлизир бургъантас имцIали се хIяжатли дирара?

Нушаб берк-бержла продуктуни лерху, амма душмай челкьути хIярхIубала зумадешличирли, илди цацахIели кьандирахъулира бирар. Кумеклис дурхьути продуктунира багаладирулри нушаб, илкьяйда биштIатала кагъуртанира уркIичердирули дирехIери. Лебтасалра баркалла эс дигулра, авараагарли кахIелнилис.

Дявила хасси балбуц дурабуркIнила мурадуни гьарилли иргъулив? Нушала шайчиб бубшути бургъантала ва вершадешла анцIбукьуни къаршидиркулив?

Дила пикри хIясибли, нушала мурадуначила лебтанилра тамай иргъули ахIен.

Сецад хIейгеси биалра, гьаббулхъутира, вершабира къаршибиркули саби. ВатIан багьандан уркIи изули дявилизи бякьунти-ургаб вершаби биэс хIебирар, илаб биркуси арц багьандан бякьунти-ургаб ахIенси.

Украинала даршути адамтачил бархбас кабизахъес секьяйда бетарулри?

Нуша чедаэс хIейгулри или бурес хIейрус. Вайти адамти ахIен. Наб гьанбиркуливан, илди урухбарибтигъунтири. Ца психологли рузуси хьунул адамличил гъайкавхъунрану, нушаб, Россиялизи чардиубли, даршудешлизир хIердиэс дигулра или буриб. Донецклизибадти нушачил барх бургъанти уршбира илкьяйда бикIи.

Хъалибарглизир яра школализир касибти сегъунти багьудлуми имцIали хIяжатдиркули дявилизир?

Гьайгьайрагу, багьудлуми дебали хIяжатти сари адамлис, сари сегъунти диалра. Бурасли, кадизурти аги-кьяйда пикридарили, вегIла вегIли сунела кьасани акIахъес ва илдачи багьла-багьлали гъамикIес чараагарси саби. Адам сегъуна анцIбукьлизи викалра, гъирачевли вяшикIес гIягIнибиркур. Гъира агарси адам вебкIибсилизи халварес вирар, дила пикрили.

ХIечила ва хIела хъалибаргличила бурили дигахъира.

Ну 38 дус виублира, хIябал биштIатира леб: Марьям, Аминат ва Ясмина. Марьямра Аминатра школализи башули саби.

Ну къуллукъла хIянчизартала хъалибарглизив халаваибсира: дудеш ХIясбула Зайпадинович гъал дусцадхIи Кьакьамахьила шила администрацияла бекIли узули калунсири. ХIейгеси биалра, гьанна ил нуша-ургав агара. Неш ПатIимат Булатовна социальный бяхIчибизла хIянчизарли рузули сари.

Кьакьамахьила урга даражала школа таманбарили гIергъи ДГПУ-ла географияла факультетлизиб белчIуди даимбарира. Баягъи илаб сабри нуни дявила кафедрара хъараахъурси. Вуз таманбарибмад шила школализи учительли узес вехIихьира ва, СВО-лизи живарайчи, илар географияла, биологияла ва ОБЖ-ла дурсри кадирхьули, калунсири.

ПатIимат Казимова