МягIничерти абзани детерхур

Къаякентла районнизибси Первомайскла шилизир ва илала дурар детерхурти спортла абзаначила нуни чуйнара белкIунсири. ИшбархIи наб дила бучIантази ца макьалализи кадерхахъурли, май базличир детерхурти мягIничерти анцIбукьуначила бурес дигулра. ГъайдикIехIе футболличила, биштIатала ва халатала, кункси атлетикаличила ва спортла туризмаличила .
ДехIдирхьехIе спортла туризмаличирад. Ил се жура саби?

Спортла туризм – декIар-декIарти гьалабизуни (къадурби, дубурти, муза-къада, хIуркIби хъярхъти ва цархIил журала гьалабизуни) ихънила абзла жура саби, сарира тIабигIятличир, яра адамтани хIядурдарибти мер-мусаличир дурадуркIути. Ил журала мурад — адам декIар-декIарти гьалабизуни ихъахъес бурсивирни.

Абзани майла бехIбихьудличир МяхIячкъала шагьарлизир дурадеркIибтири. Нушала дурхIни илди журала абзаначи ункъли хIядурбиублири. Гьалаб кьяйдали илди абзаначи дурхIни хIядурбарибтири Первомайскла гимназияла  учитель Ибрагьим МяхIяммадсягIидович ГIябдуллабековли. Илала чихъси хIерудилиуб командали цаибил мер ва биштIатани кIиибил мер сархиб. Илини чебиахъули саби нушала шилизиб спортла ил жура машгьурли биъни ва дурхIнас ил дигахъни.

МяхIячкъалализиб  Маркаровла уличилси футболла школализир 2023-2024-ибти дусмала школаби-ургарти Футбольный лигала ахирлати гьунибаъниби детерхур.  Илдачиб лебри Первомайскла гимназияла командара. Илди абзаначи хIядурбарес халаси хIянчи дураберкIибсири гимназияла директор Руслан Ражабович Мажидовли, командала руководитель ГIяликьурбан Юсупович ГIусмановли, тренер Камил  ГIябдулмажидович НухIовличил  дарх лерилра хIядурдешла манзилти ахъибтири. Лебилра шанти чедибдешличи хIертири. Гьалар призовой мерани дуцибтири, амма чедибдеш сархес имканбакIибси ахIенри. Байхъуфиналлизиб тах шагьарлизибадси кьукьяличил дебали къиянсили уббухъун. ЧIянкIли ахирлизиб Первомайскла командалис шагьарлантала къапулизи тап бархьаэс имканбакIиб ва финаллизи дурабухъун. Илаб илдала къаршикарти сабри Каспийск шагьарлизибадти дурхIни. Нушала команда илаб цIакьлири ва жагати кIел гол датаили, чедибдеш сархиб. БиштIатала футболла абзанала тарихлизиб Первомайскла дурхIнала команда Дагъистайзиб бегIлара гIяхIсигъунали уббухъун.  Ахирлизир савгъатуни дедлугуси манзил дурхIни циила урузкIулри (кьакьабикIулри), сенкIун илдас савгъатуни дедлугуси Дагъистан Республикала гIилмула ва багьудила министр ЯхIъя ХIямидович Бучаев сайри. Лебри хабардерхурти футболистуни-спортсменти Ринат Дасаев, Игорь Колыванов, Никита Баженов ва цархIилтира. Капитаннизи Кубок бедиб «Динамо» бикIуси МяхIячкъала шагьарла футболла командала генеральный директор Шамил Газизовли.

ГIур биалли  Сагаси Вихърила шилизиб ил шила машгьурси футболист Халита Рабазанович МяхIяммадов гьаниркахънилис багъишлабарили, абз дураберкIибсири. Халита Рабазановичлис футбол дебали дигахъусири ва сунела шилизиб ил гьалабяхI арбукес багьандан, ил машгьурбарес халаси къайгъибарибсири. Гьанна ил нуша-ургав агара, амма илала хIянчиличибли гьаннара дурхIни-ургаб гIяхIти футболистуни белгибирули саби.

Нушала районна пахру сай илала урши Муртуз МяхIяммадов, сайра «Динамо ВТБ» командализив хIязта виркьуси,  хIяжатикибхIели Россияла жагьилтала цахIнабси командализира живируси.

Абз Халита Рабазановичла хъалибаргла, гьалмагъунала ва цархIилти хIяз дигантала сиптакардешличил дураберкIибсири. Илаб лебсири Первомайсклизибадси 2010-2011-ибти дусмала футболла команда. Ахирлизиб илди  Вихърила командалис удибикиб 2-3 счетличил  ва арцла медальти сархиб.

Первомайсклизиб Чедибдешла бархIилис хасбарибси халати- ургаси мини-футболла абз дураберкIиб. Абз дураберкIибсири Первомайскла администрацияла бекI Муса Рабазанович Кьурбановла кумекличил. Абзла ахирлати баянти хIясибли, чедибдеш сархиб «Кавказ» бикIуси футболла командали. Илди финаллизиб «Палестина» бикIуси кьукьяличибад пенальти хIясибли чедибикибтири. ХIябъибил мер сархиб «Халифата» бикIуси командали. Бурасли, сагати спортсменти каберхурси ил кьукьяра бегI гьалаб саби ил журала абзаначиб медальтачи лайикьбикибти. Чедибикибтас арц, кубокуни ва медальти дедибтири.

ЦагьатIи мягIничебси чедибдеш сархиб нушала командали кункси атлетикализибра. Майла 12-личиб Тарки-Тау дубурла мякьлаб DAGRUN TARKI TRAIL 2024 бикIуси лебил Россияла дуцIла абз бетерхурсири. Ил журала абз гьаннацун ахIен дурабуркIуси ва илала сиптакар  DAGRUN клубли гIяхIцад къайгъни дакIудариб дубурла мерличиб дуцI дигантас ил гIяхIси байрамли бетаахъес багьандан. Иш гьакIлис абз дигантас авал жура гьаладихьилри:

– «Спринт» 5 км.;

– «Конная тропа» 10 км.;

– «Вертикальный предел» 22 км.;

– «Тропа Героя» 44 км..

Лерилра журабас бехIбихьуд сабри Тарки-Тау дубурличибси хIербикIуси мер. Республикализир дурадуркIути дуцIла абзанала чуйнара призер ветаурси, нушала шан Мурад Исламовли 5 километрла абзлизир бутIакьяндеш дарибтири. Илини цархIилтас 20 секундличивра имцIали, гьуни хъумкартурли, гьатIира имцIякь гьуни ахъибси биъниличи хIерхIеили, гьалав вакIиб. Илис лебилра хIербикIанти вяхли дяхъибти хъутрачил гьунибаиб.

Ахирлизиб наб баркалла багьахъес дигулра арати ва сагъти гIямру машгьурдарес, нушала шилизиб спорт гьалабяхI башахъес  чула замана ва хIяракат дакIубирути адамтас. Тренертас, спорт дигантас, дурхIначил бузути адамтас, руководительтас, абзани хIядурдирули ва илди дурадуркIули халаси хIянчи бирутас баркалла биаб. Наб биалли, гьатIира гIяхIли саби, сенкIун нура илди хIурматла адамтала  ургав ва илдачил варх сайра,  хIушази дила Первомайскла шила шантани спортла шайчир детурхути абзаначир бутIакьяндеш дирниличила  багьахъес имкан лебни багьанданра.

Рабазан Рабазанов