Бугаси пагьмули хIурмат ахъбуцибси

Дубурлантала гIямру гьачамличир-гьачам эркиндикIули сари, гьар шайчирадли гьаладяхI дашули сари. Амма адамтала ургарти бизи-ванадеш камдикIни дигеси анцIбукь ахIен. Гьалар сецад къияндешуни лерли диаллира, адамти цабалги бири, илдала ургарти узидешла ва гьалмагъдешла бархбасуни чIуматири. ИтхIели мухбиртас дарестира хIябилра дахъал дири.

Дахадаевла районна «Шила гIямру» газета жумягIла бухIнаб хIяйна дурабулхъусири. Ил хIядурбирути пагьмучебти мухбирти Жамбулат МяхIяммадов, Мятяйкьади ХIямзатов, МяхIяммад Къубаев, Набигуллагь Сулайбанов, ГIябдулкьадир МяхIяммадов, ГIябдулхаликь МяхIяммадов, ХIусин ГIяммаев, Шамхал Шамхалов, Рабазан Къубаев, Рабазан ГIялиев ва цархIилти жагьил лукIанти лебгIеб чекабизурли бири гьарил белкIличи. Пагьмучевси поэт ва журналист Жамбулат МяхIяммадов бекI редакторли узусири итхIели ва газета бучIантас дигесили бетаахъес къайгъилизив вирусири. Набигуллагь Сулайбанов итхIели газетала отделла заведующийли узусири. Ил багьандан дусла авалра манзиллизир районна колхозунала ва совхозунала бузериличила, илабти бузерила гьабкьябачила мурталра аргъбаибти макьалаби лукIес хIяжатлири илис. Набигуллагь Кьурбанович чеветиусири чинаб сегъуна анцIбукь кабикалра ва чи секьяйда узулилра илини ункъли балусири. Чидил шилизи рукьяслира, Набигуллагьли итичила яра ишичила жявлил белкIунси саби или бурули бири дахадаевлантани.

ИтхIели дубурла шимазиб адамти бахъалри, илдани дирути хIянчира гьамадти ахIенри. Илдани чула хозяйствоби дузахъулицунра ахIи, колхозуни-совхозунала авлахъла хIянчира абзбикIули, дурадуркIутири. ИмцIаливан мицIираг адилкьантачила ва ванза бузахъантачила дири Набигуллагь Сулайбановла очеркуни, макьалаби ва цархIилти журала белкIани. Шила зяхIматчибас хасдарибти слетуни, абзани ва цархIилти далдуцуни мурталра районна центрли сабси Уркарахъир ва цархIилти шимазир дурадуркIутири. Илав Н.Сулайбанов бегI гьалабси яргализив вирусири. Балбуцличила чебетаахъили белкIицун паргъатируси ахIенри ил. Балбуц бехIбихьайчи ва илис гIергъиси бузерилизиб декIарбулхъути адамтачил къаршииркусири ва дахъал макьалабас материал цалабирхъусири.

ИтхIели мурталра нуша районна лерилра шимази командировкабачи дашутири ва адамтала гIямрула бетуцуни гьар шайчирадли сипатдирутири. КIел-хIябал бархIи илкьяйдали архIяличир кавлулира дирехIери ва абзурли жумягIлис макьалаби хIядурдарес бажардидиркутири.

Набигуллагь Сулайбановли гьамадли макьалаби лукIуси сай, гъайла пергер уста ва дугати масхурти писдалтес устадеш лерси журналист сайливан цархIилтас мисалли ветаурсира сай. Илини сегъуна-дигара тема гьамадли гьаргбирусири ва бучIантани иштяхIличил илала макьалаби дучIра дучIутири. Чекайзурли вири ил критикала макьалабачира. ИтхIели 2 яра хIябал кепекла кьадарлизиб балкIдеш барибси тукенчи хIянчилавадли увкайсусири. ХIякимтира бархьдешличил бузес бажардилизиб бирутири ва журналистла бугаси хIерлиу хIебикес къайгъилизиб бирутири. Суненицун ахIенну, сунела организациялизив узусини балкIдеш бараллира, руководительлизибадли ил масъала гьунчибикахъес тIалаббирусири. Гьачам чичила-биалра критикала макьала белкIалри, илис жаваб тIалаббирусири газетали. «Газета гъайбухъи гIергъи» ибси рубрикализир чили, секьяйда жавабкардеш дихес хIяжатлил ва критикалиу викибсилис сегъуна танбихI барилил балахъусири. Рахли критика барибсилис илала руководительли танбихI хIебаралри, руководительлисра критика гIеббиусири. Илкьяйдали газетала хIянчизартани районна бухIнабси аги чула хIерудилиуб бихIусири. Ил багьандан бурги итхIели журналистла халаси хIурматра бируси. ГIядлу-зегъа далтахъути органтала хIянчизартазибадли мухбиртазибадван адамти урухкIули ахIен или гьанбиркусири. Илцадра илдала бугаси кьаламлиу хIебикес къайгъилизиб бирутири хIякимтира. ГIядатла зяхIматчини кьалли дахъал далкIдешуни даресра вируси ахIенри.

Ил багьандан адамтани хIурмат-кьиматдиресра балутири ва бархьдешра лебсири.

ИтхIели Набигуллагь Сулайбанов шимала халкьличил дубуртазив, диркьала мер-мусаличив, авлахъуначив, фермабазив, шила хозяйствола хIянчи демжурти мераначив чеваэс вирусири. Ил ца бархIи хIянчилав виалри, чумал бархIи командировкаличив сайри. Илкьяйдали цархIилти мухбиртира чула отделти хIясибли халкьличил бархбаси бирутири.

Районна газетала творческий коллективра дебали уржибсири ва бузерилизиб бажардибиркули бири. Гьачамцун ахIенри итхIели республикала районтала газетаби-ургаб ил цаибил мерличи дурабухъунси. Республикала «Ленинна байрахъ» газеталичилра чIумаси бархбас бузахъусири илдани. Ил газетализирра Набигуллагь Сулайбановла мурталра макьалаби дурадулхъутири. Газетабази лукIулицунра ахIи, Набигуллагь Кьурбановичла районна машгьурти адамтачила гIяхIцад жузира дурадухъун. Адамла баркь-бацличила илала хIял-тIабигIятличила, дубурла жагаси тIабигIятличила, дубурлантала къугъати гIядатуначила илала пергер белкIани дигалли, газетабазир, дигалли, жузазир адамтани иштяхIличил дучIули сари. Илкьяйдали халкь-ургаб халаси хIурмат сархесра бажардиикиб ил.

Набигуллагь Сулайбановли ва илала гIямрула марси гьалмагъ ГIяйшани пергер кулпет абикьур ва районнизиб илдала хъалибарг цархIилтас мисалли бетаур.

Набигуллагь Кьурбанович Сулайбанов акIубси сай Дахадаевла районна Уркухъла шилизив учительла хъалибарглизив. Ил шилизир 7 класс таманаили гIергъи, Сергокъалала педучилищелизи керхурсири. БелчIуди хъараахъурхIели, бехIбихьудла классунала мугIяллимли узусири.

Ил 1959 ибил дуслизив гIярмияла къяяназиб къуллукъбарахъес живарибсири. 1963 ибил дуслизив ДГУ-ла филологияла факультетла студент ветаур. 4-ибил курс таманбиубли гIергъи, заочно учIусири ва узусири. 1968 ибил дуслизив республикала «Ленинна байрахъ» газетала собкорли узескайиб. Чумал дус дикили гIергъи СССР-ла журналистунала Союзла член ветаур. Ил Дагъиста журналистунала Союзла «Мургьила перо» ва «Мургьила чIака» ибти премиябала лауреатра сай.

Журналистли узути дахъал дусмазир Набигуллагь Кьурбановичла дубурлантачила ва илдала пергерти баркьудлумачила даршани статьяби, очеркуни, эссе дурадухъун. Ил мурталра дубурлантала гIямрулизир кадиркути декIар-декIарти анцIбукьунала дайлав вирусири ва гьаннара сай.

Н.Сулайбанов пагьмучевси писатель сайливанра бучIантани ункъли валуси сай. Илини «УркIила ва рухIла жи», «Ламартла дуги», «ХIедилшути зубарти», «Гумайла сихIру» ибти жузи делкIун. 2009-ибил дусличивадли Россияла писательтала Союзла член сай.

Ишдус Набигуллагь Кьурбановичла хIурматличил деркIибти дусмала ва бамсриагарси бузерила дякьличиб мягIничебси анцIбукь гъамтани ва шантани иштяхIличил дурабуркIни дигеси саби. Илала, бикIуливан, гIямрула мургьила манзил саби. 85 дус виънила юбилей цIакьани гьатIира имцIадикIуси, пасихIдеш мурхьбикIуси манзил саби. Илгъуна разиси анцIбукьличил «Замана» газетала коллективлира нушала вахъхIила мухбир ва марси гьалмагъ, пергер насихIятчи, нушачи мурталра аргъбаибти макьалабала хунжачил вашуси Набигуллагь Кьурбанович уркIи-уркIилавадли мубараквирехIе. Гьаннала гIергъира илкьяйдали сабухъчевли узахъес хIед ЧевяхIсини арадеш, талихI, гьарбизуни имцIадараб.

ПатIимат Кьурбанова