Школала бучIантани бутIакьяндеш дариб

Гьалабван МяхIячкъалализиб «Умники и умницы Дагестана» бикIуси школабала бучIанти-ургаб дурабуркIуси хIяз бетерхур. Илизир Ахъушала цаибил школала 10-ибил «Б» классла бучIантани бутIакьяндеш дариб.

Ил гIялим, химик, химияла элементунала таблица барибси Д.И.Менделеев акIубхIейчирад 190 дус дикнилис хасбарибсири.

Ил передача къелгIеббикусини бучIантази декIар-декIарти суалти хьардиулри. Илдас биалли, дархьти жавабти чардалтес хIяжатсири. Жавабти дархьли чардатуртас орденти дедлугулри.

Ахъушала школала бучIанти гIяхIцад дархьти жавабти чардалтес бажардибикиб, чула багьуди лебни лебтазилра аргъахъиб. Илдас илгъуна проектлизир бутIакьяндеш дарес дебали гIяхIбизур.

Илди саби: Асият МяхIяммадхIяжиева, ГIяйшат МяхIяммадова, Раисат Булатова, Диана ИсмягIилова, Аминат БяхIяндова ва Рукьият Сулайбанова.

Лебилра ункъли бучIути рурсби саби, илдани школала гIямрулизирра жигарла бутIакьяндеш дирути сари.

Гьаннала гIергъира чула багьудлуми имцIадикIули, гIямрулизир сархибдешуни дахъдикIули хIердиабая хIуша!

С.ГIябдуллаева