Илинира пай кабихьибсири

Муса Мусаевич Багьау­динов Ахъушала районна БурхIимякьла шилизив 1924 ибил дусла июньна 5-личив акIубси  сай.

ЧебяхIси ВатIа дергъ бехI­бихьибхIели, Муса Мусаевич 18 дусалра виубли ахIенри. Фронтлизи илала кIелра халати узи арбякьунтири. Камси замана бикили гIергъи, илала хъалибарглизи ца узи къел-хIерзи агарли веткахъниличила ва цархIил узи алхниличила багьахъур. 17 дус виубси Мусара шайчив калес хIейуб. МяхIячкъалализи вакIили, илини сай гIяхIъулали фронтлизи арукьес гIярза белкIун.

Ветеранни бурни хIясибли, дявиличи бурсибирнила дурсри дахъхIи духъянхIедитIун: тупанг секьяйдали бузахъусил ва секьяйда пайдалабирусил чебаахъиб. ГIур дедили документунира вокзаллизи арукиб, ва цархIилти дагъистанлантачил варх илавад Белоруссияла Гродно шагьарлизи вархьиб.

Муса Мусаевич мотострелковый (автомашинабазибад ир­туси) полклизив ургъусири, сабира Туапсе шагьарла мякь­лаб мерлабиубси. Илини Новороссийскла мякьлар, Донничибси Ростовлизир, Краснодарлизир кадикибти дявила анцIбукьуназир ва Северный Кавказ азадбалтахъуси дявилизир бутIакьяндеш дариб. Белоруссия азадбалтахъуси дявилизив ил вяхъибсири ва госпитальлизи аравирули калун. Сагъвиубли гIергъи дявила майдайчи чарухъун. ЧебяхIси Чедибдеш сархес гьалавра ил гIуррара вяхъиб ва Донничибси Ростовлизибси госпитальлизи вархьибсири.

1945 ибил дусла бехI­би­­хьудлизив Муса Мусаевич гIяр­миялизивад хъули вархьиб ва сунела биштIаси ВатIайзи ча­рухъун. Дагъистайзив ми­цIираг адилкьнила шайчивси спе­циалистла (зоотехник) са­ни­гIятличи вегIубли, колхозлизив узес вехIихьиб.

БусягIятла замана ЧебяхIси ВатIа дергъла ветеран Каспийсклизив хIери­рули сай. Илини 8 биштIати абикьур, 37 —дурхIнала дурхIни ва 44 — акIубтала акIубти руркъули сай. Муса Мусаевич Багьаутдинов дявила I-ибил даражала орденничил, «Гъабзадеш багьандан», «1941-1945-ибти дусмазиб ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Германияличибад чедибдеш сархни багьандан» ва цархIилти медальтачил шабагъатлавариб.