Пагьмулис хасбарибси

Бутрила урга даражала школализиб пагьмучерси лукIан, поэтесса ЖумягI ХIусейновна ХIяжигIялиевала хIурматлис ва илала пагьмулис хасбарибси шадлихъ дураберкIиб.

Бутрила шилизирадси пагьмучерси ЖумягI ХIяжигIялиевани делкIунти дахъал назмурти дурадухъи сари районна ва республикала газетабазир.

Ил гьунибаънилизир бутIакьяндеш дариб школала учительтани, бучIантани, культурала Юртла директорли, библиотекала заведующая ХалалпатIимат ИсмягIиловани ва гIуррара бахъал Бутрила шила шантани, ЖумягIла назмурти дигути гIяхIлани.

Гьунибаъниличир ЖумягI ХIяжигIялиева    сунела гIямрула вархкья ИсмягIил Багъатировличил жирарилри.

ЦархIилтас гIибратли бетаурси хъалибарг саби илдала.

Балбуцличи цалабикибтани дурибти гъайли ЖумягI ХIусейновна дебали разирариб. Школала бучIантани илини делкIунти назмурти делчIун, илала белкIани хIясибли жура-журала сценкаби чедаахъиб.

Школала бучIантас ва учительтас ил гьунибаънилизир жигарла бутIакьяндеш дарнилис ва ил балбуц хIядурбарили, саби жибарнилис баркалла багьахъур ЖумягI ХIяжигIялиевани ва ИсмягIил Багъатировли.

Гьунибаъниличиб хIурматла гIяхIлас жагали балкьаахъурли, бизити дуббатуначил баршибси стол лебри хIядурбарили.

ЖумягI ХIусейновна рахъхIи Бутрила шила школализир учительницали рузули калунсири.

Ил дахъал дусмазиб сунела арадешлизиб нукьсандешуни лерси, декIти анцIкьи-децIра чIямдарес чебуркъубси адам сари. Бутрила шила халкьли илала халаси хIурматбирули саби ва ИсмягIил Багъатировлисра баркалла бикIули бирар гьар секIайзир сунела гIямрула рархкья гIеркарурцнилис.

Гьаннала гIергъира ЧевяхIси Аллагьли арадеш ва сабур имцIадикIахъаб илдала!

С.ГIябдуллаева