Саби гIяхIъулатала батальон

Запаслизибти, илкьяйдали РФ-ла Ярагъладиубти ЦIакьанала къяяназиб къуллукъхIебарибти Россияла Федерацияла адамтазибад «Каспий» бикIуси саби гIяхIъулатала батальон алкIахънила хIянчи даимбиубли саби.

Ила кабурхути лебтанилра устадеш лерти инструктортала хIерудилиур дявила хасти багьудлуми кайсути сари, илдази санигIятлашалси майдайчиб секьяйдали вяшбикIес гIягIнисил иргъахъуси саби. Подразделениелизи бакIибхIели, бургъанти гьариллис хIяжатти мяхIкамдеш бирахъути гIягIниахълумачил гIеббурцути саби.

Мурталра узуси хIянчиличивад арукьес хIяжатдеш агара. 2023 ибил дусла февральла 15-личибадси 67 ибил номерличилси ХIукмуличи балбикахъили, Россияла оборонала Министерстволичил урегал, гехIел яра вецIну кIира базлис вягIда билгьуси саби. ВягIда бухъянбитIахъесра вирар (эгер илгъуна хьул лебли биалли).

Саби гIяхIъулали гIярмиялизиб къуллукъбарес аркьутала алапа сунени бузахъуси къуллукълизибад дигахъуси саби. ХIянчила окладла кьадар базли кIидаршлим шел азир къурушличибад бехIбирхьуси саби. Батальоннизи керхурхIели, гьачамли дедлугути сари кIидарш азир къуруш. Илкьяйдали илдигъунти бургъантас социальный бяхIчибизла кункдешунира чедаахъили лер.

ВягIдала замана таманбиубхIели, ургъаннис «Дявила анцIбукьунала ветеран»-ла у бедлугуси саби, сай гIяхIъуласи биалли, пачалихъла ва ведомствола шабагъатуначи гьалавихьес асубирар.

Батальоннизи хIяжатли саби лишанчиби, пулеметчикуни, гранатаби ва минаби иргьанти, снайперти, связистуни, РЭР-ла, РЭБ-ла, БПЛА-ла специалистуни, илкьяйдали АГС-личи, СПГ-личи, КПВТ-личи, ДШК-личи, КОРД-личи хIянчизарти.

Бурес чебиркур, Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовли, 2023 ибил дусла февральла 15-личибадси 67 ибил номерличилси «Саби гIяхIъулатала цалабяхъунази Россияла Федерацияла адамти кабурхнила, илдазиб лебнила ва илдазибад дурабулхънила тяхIяр-кьяйда, саби гIяхIъулатала цалабяхъунази кабурхути ва илдазиб лебти Россияла Федерацияла адамтас гьаладирхьути тIалабуни, илкьяйдали саби гIяхIъулатала цалабяхъунази кабурхути Россияла Федерацияла адамтачил вягIдурти дилгьнила низам-кьяйда ва вягIдала жура белгидирнила хIекьлизибси» Россияла Федерацияла оборонала Министерствола ХIукму хIясибли, республикала саби гIяхIъулатала «Каспий» бикIуси батальон акIахъес пикрибарибсири. Батальон цалабирхъуси саби дагъистанлантазибад. Отделениеличибад бехIбихьили, батальонничи бикайчи командирти дагъистанланти бирар.

Батальон алкIахънила шайчирти хIянчи къелгIердикес багьандан акIахъубли саби штабра, ила кабурхутачил ихтилат бузахъес имканбикIахъути телефонтала номертира лер: +79884651891; +79677771777; +7 9604096595.