Сайри хIурматла гъабза

МяхIяммад Сулайбанов, ДГПУ-ла филологияла факультетла 2-ибил курсла студент, жагьси поэт, Ахъуша

 

Нушала даргантала ва, хаслира Дагъиста хазна дебали давлачебси саби. КасахIели нушани, ишар дурхъати гIядатуни дузахъули сари ва бахъла хIурмат сархибти адамтира леб. Илдазивад ца сай нуни иш дила белкI хасбируси МяхIяммадзапир НурмяхIяммадович ГIябдуллаевра.

МяхIяммадзапир ГIябдуллаев лебтанилра балуливан ДР-ла искусствобала урибси хIяракатчи сай, илала дуравад — пагьмучевси поэт ва макьамчи. Сунени музыкалашалси багьуди касили хIейаллира МяхIяммадзапир виштIахIейчивадал Дагъиста халкьла культура дигниличивли, дебали пагьмучевси виъниличивли декIарулхъули сай. МяхIяммадзапир ГIябдуллаевла гъай ва музыка хIясибли дучIути далуйти бахъалгъунти даргала машгьурти далайчибазирад аргъес дирехIе. Илдазибад саби: Хасбулат ва Тимур РяхIмановхъали, Ренат Каримов, ПатIимат Кьагьирова, Анора, Пазилат ГIямарова, Динара МяхIяммадова, ХIясан Макашарипов, Шарип ХIусейнов, Ханацци Ханацциев, ЦIибацI ва Ирина ГIялишейховахъали, «ТалихI» группа, МяхIяммад Лукьманов, МяхIяммадкьади БяхIмудов, Ибрагьим Шамаев, Загьра МяхIяммадова, Умайра ШяхIбанова, Зульфия, Шамил ХIяжиев, МяхIяммадсалам МяхIяммадов, ХIузаймат Ибрагьимова, Абакар Кьурбанадамов, Гьидаят МяхIяммадова, Пирдауз Камалова, Салимат Шагьмарданова, МяхIяммадсалам МяхIяммадов, Пирдас ХIяжимяхIяммадова ва Кумсият ГIяхIмадова.

М.ГIябдуллаевли делкIунти далуйти халкь-ургар тIинтIдиуб, касахIели: «Исбагьи», «ХIу сарри, ца сарри», «Жагаси», «Азайлан», «Шаласи дунъяличир», «Неш-дудешлис», «Мубарак», «Маймун», «Салам, хIушаб дарганти», «Муэрлизир», «Шамахиб арцла вава», «Баркалла, дарган рурси», «Самолёт», «Дудеш», «ХIела у», «Мургьила бац» ва цархIилтира. 90 ибти дусмазир М.ГIябдуллаевли даргала машгьурти поэтуни Амир Гъазила, Газим-Бег БяхIяндовла, МяхIяммад ХIямидовла ва Сарат ГIялиевала назмуртачи музыка цаладирхъули калун ва гIур суненира назмурти цаладирхъесвяхIиб. МяхIяммадзапир НурмяхIяммадовичла далайла журала назмурти дурадухъун сунени дураибти «Исбагьи» ва «Саламти» дикIути кIелра жузлизир, илар сунелацун ахIи, нуни чедиб гьанбушибти шягIиртала назмуртира даргес вирар. Илала наб гIяхIдизурти, цацадехIти назмурти газетала бучIантасра гьаладирхьулра.

Дагъистан ва Дагъиста гIядатуни гапдирули белкIунси назмулизир лер ишдигъунти тугъира:

«Дигулра Дагъиста у

АхъбикIули гьар бархIи,

ТалихIли чахьбикIули

Ванал берхIи хIушачи.

Лер дахъал игит шими

ДекIар-декIар умала,

Цаличир ца къугъати

ГIядатунала дегIти».

Дигайлис хасдарибси далайлизиртира:

«ХIела хIерли гьархIели

Даруливан варшили,

Алкахъулра къукъула

ЛямцIливан цIадушили».

ЦагьатIи:

«ХIейри илхIели нуван

ТалихIчевси ванзалан,

Я хIугъуна исбагьи

Бацла рузи кIилизан».

МяхIяммадзапирли саби цалабяхъибси даргала гимнра. «2001-ибил дуслизир «ТалихI» группалис концерт дураберкIес хIядурикIухIели, Россияла рурибси гIяртистка Фаина Графченкони илди делкIунти далуйтас кьимат бедахъес даргала машгьурси далайчи МяхIяммад Улахъаев живарибсири. Илди далуйти зайдикIухIели тIашли лехIирхъуси МяхIяммад Улахъаев кайахъес маслигIятбикIули хьалли, «ишдигъунти къугъати далуйти зайдикIухIели кайили уэс вирусив?» — викIусири. Илизибадли багьесли саби МяхIяммадзапир ГIябдуллаевли делкIунти далуйти севан кьиматладирулил. М.НурмяхIяммадович дебали чебетаахъили хIянчи бируси, сунела санигIят ункъли балуси ДГУ-ла юридический факультетла деканна заместитель сай. Сунени бучIахъули калунтали халаси баркаллаличил гьанбуршули бирар илала у. МяхIяммадзапирла халаси узи МяхIяммадра наб тянишси сай, тяп МяхIяммадзапирлагъунти гIяхIти хIял-тIабигIятла вегI адам сай, санигIят хIясибли ил Ахъушала районна судла председатель сай, гьалав ил Къизларла районна судла председательли узули калунсири. ХIямшимала шилизибтани дигиличил дурули бирар илди кIелра гъабзала уми.

Дила иш белкI таманбарули ахирлизиб бурес дигулра: «Нушала жагаси Дагъистайзиб бахъбикIаб иш белкIла игит МяхIяммадзапир ГIябдуллаевгъунти, уркIби мургьила гъубзни!»

Илис хасбирулра иш дила назмура:

Дагъиста дубуртазив

ЧIакагъуна дубурлан,

Бархьдешлис къарауйчир

ГIямру дуркIуси дарган.

 

АкIубхIелил адамдеш

Минадиубси дарган,

Сархибдешуначилра

ХъатбикIахъуси гIялам.

 

МяхIяммадзапир, хIечи

Баракат хьурабиаб,

Дагъистайзиб хIела у

Дунъя лебай зайбикIаб.

 

ДецI-шишимти хIечирад

Гьар бархIи тяйдидикIаб,

Гьар мерлар гьарбизуни

ДейгIес хIейэсцад дираб.

 

ХIямшимала шилизив

Адам уркIи умуси,

Даргала дубуртазив

Гъабзари вахъ валгунси.

 

ХIурмат-хатир адамла

Дарес хIу къалабаси,

Духути пикрумачил

ГIямру жагадируси.

 

УркIи-уркIилавадли

ВикIулра ну хIед деза,

МяхIяммадзапир, хIури

Халал хIурматла гъабза.