ГIямрулис урехиласи

Адамти хIербируси юртлизиб сагадан тIабигIятла газ баргбердибхIели, газлизибад урехи хIебиахъес багьандан, газ пайдалабирусини далес хIяжатти, къиянти ахIенти тяхIяр-кьяйдаличила сагадан гьанбушни нушала чеблализи халбирулра.
Цаибси ва бегIлара мягIничебси: газла гягI дакIубиубли биалли, итмадан хасси кабизла хIянчизартази багьахъес чебиркур. Газла хIянчизартачи 104 номер хIясибли, яра адамти уцахъантала 112 номер хIясибли зянкъдяхъес дирудая, илди лерилра Россияла мер-мусаличир дузути сари. ХIушала гIярза чумал минутла бухIнаб кьабулбарес ва хIушачи бригада бархьес хIяжатси саби. Илди лерилра матъал дирути сари.
Сунела хъулирти газла ваяхIлис жаваб лугуси саби хъа вегIли. Россияла Федерацияла хъулрала кодекслизир чедаахъили ил шайчирти тяхIяр-кьяйда лерти сари. КъантIли буралли, илди ишдигъунти сари:
– Хъулрала бегIтачи хъарси саби газла печани, шин ванадирахъути гIягIниахълуми, ва отоплениела печани умули дихIес. Гьава хIяжатси тяхIярли супIбирулил ахтардибирес. ХIебирули биалли, илди ваяхI дузахъес асубируси ахIен.
– ХIеруди бузахъес хIяжатли саби шлангличи: ил ласбиубли биэс асухIебирар, дебали гьарзали ва цархIилти хутIла ваяхIличи къячбикили биэсра асухIебирар. ХIушани даршибти шлангунала сертификат биэс хIяжатси саби.
– БекIлил асухIебирар биштIати газла ваяхIла мякьлаб яра илдачил хIязта биркъахъес.
– Хъулри ванадирес багьандан, газла плита пайдалабирес асубируси ахIен. Ил хурег бирахъес саби барибси.
– Хъулразиб, хаслира дахъал дерхIаначилти юртаназирти хъулразиб, илди сагадирухIели, яра къулайдирухIели газла секIал (турбаби, ваяхI) лацлизи дигIяндарес асухIебирар. Илди гьамадли ваэси мерличир диахъес хIяжатбиркур.
Се барес хIяжатсив газла гягI бакIалли?
ХIушала хъулиб газла гягI дакIубухъалли, итмадан 104 яра 112 номер хIясибли зянкъдяхъес гIягIниси саби. Газла гягI лебси мерличирад зянкъдяхъес асухIебирар. Хъулирад дурадухъес гьалар унза-улкьай гьаргдарая. Имкан лебли биалли, газла кранти кьяпIдарая.
ХIутIла секIал улкахъес асубируси ахIен, чирагъ ва цархIилти.
Унрубазира урехиласи анцIбукьлизиб газличила багьахъес багьандан, унзализи зянкъдяхъес асубируси ахIен, чIянкIли кьутIдяхъес чебиркур. Сегъуна-дигара цIала ламили газ баргудахъуси саби.
Нушазибад урехи лебти унруби
Нушани газлизибад урехи хIебиахъес багьандан хIяжатти лерилра тяхIяр-кьяйда дузахъули диахIелли, нушала унраличиб илдачи чедихIяртIдеш дакIудирути унруби биэс асубирар. Бирар секIал хъумуртути бухънаби ва сабил хъулразиб балтути биштIати. Бирар адамти хъулирти газла ваяхI ахтардидарахъес хасти кабизунала хIянчизарти хIебурхьути. Заманаличиб хIеруди хIебаралли, кIинайс бахъал адамтас урехи алкIахъули саби. ХIебиалли, гьар дус газла ваяхI ахтардидирахъухIели, ил барахъес хIушала унра-хунрализира маслигIятбарая.
Вайси анцIбукь кахIебикахъес кумекбиру газличи хIеруди бирути анализатортани ва газ сунела сунени гIейкIуси газла печани пайдаладирнили.
2016 ибил дусла декабрьличиб административный кодекслизи сагадешуни кадерхахъуртири. Илдала ургар лертири газла хIекьлизир дирути нукьсандешунала шайчиртира. Чебирхьуси саби гIякIа. Амма хIякьикьатлизир илди, цацадехIти анцIбукьуназир дузули ахIен.
ИмцIаливан газлизибад кабиркуси бехIемцI, адамтала гIяйибличибли саби. Заманаличиб газла ваяхIличи хIеруди хIебирнили. Хасти кабизунала хIянчизартази дусли гьачам дурабуркIуси ахтарди бирахъес гIягIниси саби. Илди хъули абицIахъули ахIен!
ВегIла-вегIли газла ваяхI диршахъес къадагъабарибси саби! Илди гIягIниахълуми хасти специалистунази кадалтахъути сари.

Сапият Акаева, «Газпром межрегионгаз Махачкала» бикIуси ООО-ла бекI директорла жамигIятличил ва СМИ-бачил бархбас бузахънила шайчирси насихIятчи