Пагьмула дуклумани ахъруцибси

Гьайбатли деркIибти гIямру баркьудлумачил сари умцути, дусмачил ахIенну.

Даргала миллат зурхIябличил цугбуцес лайикьси саби. СенахIенну даргантала гIямрула тарих хIербирухIели, илар творчествола, бузерила, спортла, гьунартала, гъабзадешла,… бетуцунала азиралра «ранг» рурхIули сари. Чидил шиличила гьанбушаллира, илаб Дагъистан машгьурбарибти багьадурти камли ахIен. Дигеси саби, хаслира дубурланти культуралашал гьалабяхI башескабиибти гьалар-гьаларти дусмазиб чула пагьмуртачил гIялам халкь тамашабирахъути хьунул адамти дарганти-ургабра лебни. Илдигъунтазирадли сари музыкала дунъялизир бегIлара черяхIти ахъанайтачи раибси ванашимахьилан чехьери.

Луара Хизриевна МяхIяммадова республикализир машгьурси пианистка, фортепианола хасси кафедрала доцент сарри. Ил халаси хIярпличилси сунела санигIятла черяхIси уста сарри. Илини, нушачирад даимдешлизи аррякьи гIергъира черяхIси педагог ва гIяхIси адам сарливан, мурхьти къел гIелар датур. Гьарил секIайчи черетаибси, малхIямси, пасихIси ва лебтачилра ралкарикибси ил сунела бучIантачира дигили рицIили рирусири.

Луара Хизриевна МяхIяммадова акIубси сари 1939 ибил дусла январьла 4-личир Буйнакъск шагьарлизир.

Луара халараибсири балгунси ва жагаси хъалибарглизир. Илала бегIти педагогуни Хизри ва Марьям МяхIяммадовхъали республикализиб машгьурти адамти сабри. Хизри МяхIяммадовичли ахъти къуллукъуни дузахъули калунсири ва хIялай гIямру деркIибтири.

Хизри МяхIяммадович акIубсири Ванашимахьилизив 1905-ибил дуслизив хъубзарла хъалибарглизив. Узули калунсири рыбзаводлизив. 1927 ибил дуслизиб илини рабфак таманбарибсири, 1932 ибил дуслизиб биалли – ДГПИ-ла историяла факультет. Москвала гIилмула-ахтардила миллатунала институтлизив гIилмула хIянчизарли, Буйнакъскла педагогикала училищела директорли, лекторли, КПСС-ла обкомла Дагъиста культурала ва багьудлуми тIинтIдирнила секторла заведующийли, багьудлуми тIинтIдирнила наркомли, ВКП(б)-ла Лавашала райкомла цаибил секретарьли узули калун. 1944 ибил дуслизив ДАССР-ла Совнаркомла председательла заместительли узули калун. 1953 ибил дусличивадли 1963 ибил дусличи бикайчи МяхIячкъалализибси школа-интернатла директор сайри. 1963 ибил дусличивадли 1987 ибил дусличи бикайчи ДАССР-ла Министртала Советла баркьудлумала управлениела старший консультант сайри. Ил шабагъатлаварибсири Ленинна ва Бузерила ХIунтIена Байрахъла ордентачил, СССР-ла дахъал медальтачил. ДАССР-ла Верховный Советла депутатли калунсири. 1988 ибил дуслизив ил нушачивадли даимлис арякьунсири. ГIяхIти хIял-тIабигIятла ва адамтачи уркIи изуси гьарли-марси коммунист сайри ил. Илдигъунти гIибратлати къиликъуни илини сунела дурхIназира минадариб.

Луарара бегIтачи мешусили халакараиб.

ДурхIначи тIалабкарси ва чекаризурси Евгения Адольфовна Зуссерла класслизир ручIусири ил. Луарас илцад-декIар музыка дигусигъуна ахIенри ва гьачам музыкала школализирадли аррукьес рархли ралризурсири. ИлхIели Евгения Адольфовна иличи хъули ракIибсири ва занятиебачи рашахъес маслигIятбарибсири.

Музыкала школала выпускной имтихIянтачив комиссияла председатель сайри Готфрид ГIялиевич ХIясанов. Илини пикри бяхIчиаибсири Луарани фортепиано бирхъниличи ва музыкала училищелизиб багьуди даимбарахъес маслигIятбарибсири. Илкьяйдали Луара имтихIянти агарли, училищелизи руцибсири.

Готфрид ГIялиевичла дурсрачир Луара ункъли музыкализи ахъибсири. Ил учительли ва насихIятчини Луарала гIямрулизиб белгиси мер буцибсири. Луарани иличила уркIила дигиличил гьанбиркахъули рири.

КIинайс Луарани Москвала консерватория таманаибсири. Илар дубурлан рурсила гьарли-марти пагьмурти чедаахъес имканти лертири ва чилалра кумек агарли ручIусири. 1965 ибил дуслизиб илини П.И.Чайковскийла уличилси Москвала пачалихъла фортепианола факультет таманбарибсири. Илкьяйдали искусстволизир, бикIуливан, санигIятлашалси гьаркьяли ретаурсири. Илис музыка гIямрула мягIнали детаурлири.

ИтхIели Москвализир лерилра республикабани декIар-декIарти бетуцуназир чула пагьмурти гьаладирхьутири. Илкьяйдали 1960 ибил дуслизиб Дагъиста культурала декадаличи дубурланти хIядурбикIуси манзилри. Танхо Израиловла пагьмуртала кумекличил итхIели хабарла «Лезгинка» ансамбль акIахъубсири. Луарара дагъистанлантачил мягIничебси анцIбукьличи хIядуррикIулри.

Кремльла КIялгIяла съездуни дурадуркIуси заллизир илини музыка дирхъулри, урусла, дурала улкнала ва Дагъиста фортепианола произведениеби зайдулхъахъулри, хIурматличил Дагъистан машгьурбирахъули. Илала музыкала цаибси учительница Евгения Адольфовна сунени ряркъурси Луарачи пахрубирули, хIулбазир нургъбачил итхIели рикIусири: «Иличи ну ташмишрикIуси ахIенри, иличи ну рирхусири».

Луара МяхIяммадова 1965 ибил дусличирадли старший преподаватель, 1995 ибил дусличирадли Дагъиста пачалихъла педагогический университетла музыкала инструментунала кафедрала доцент сарри. Дагъиста филармониялизиб Луара Хизриевнала творчестволаси бузери 10 дусцадхIи бухъянбитIунсири. Ил ДР-ла культурала рурибси хIянчизар сарри. «РФ-ла халкьла багьудлуми тIинтIдирнила отличник» сарри.

Адам нушачивадли итил дунъяличи арякьунхIели ахIен вебкIибсилизи халируси, иличила хъумартурхIели саби, бикIули бирар дубурланти. Луара Хизриевначила биалли, халкьли сеналра хъумхIерту, сенахIенну ил дубурла булбул чатIаван машгьурриубсири ва Дубуртар Улкала искусство гьалабяхI арбукес багьандан илини зурбаси пай кабихьибсири.

ПатIимат Кьурбанова,

Салимат ХIяжиева