Баракатла баркьудлумала манзил

 

Дунъяла бусурмантас дурхъаси Рабазан баз биъниличил бархбасахъи ГI.Батирайла уличилси, Даргала театрла директор Мухтар Матаевла сипталичил, мартла 20-личир дявила хасси балбуцлизиб, Запорожьела областьлизиб къуллукъбирути бургъантас гIяхIбаркьла кумекла гьунгелти дархьиб.

Театрла хIянчизартани 43 тIакьализи, гьариллизи 4 азир къурушла багьала кьадарлизир, хIяжатдиркути секIал дучиб. ТIакьнази кадихьиб, заяхIедирути берк-берж (консервы), чяй, кофе, чумиздагуни, умудеш бирухIели чараагарти секIал, (средства личной гигиены), палтар, ва бургъантала чархла арадешлис кумекли дирути, хасли хIядурдарибти Дагъиста бухъмуйти.

СВО-лизибад чарбухъунтачил ихтилатбарили, Мухтар ХIяжимурадовичли бургъантас се имцIали хIяжатбиркулил гьаланачи белгибарилри.

Гьарил тIакьализи Избербашла 1-ибил школала бучIантала шайзирад «Ургъанничи кагъуртира» кадихьиб. ДурхIнани тIакьнала чеди чула саламла дугьбира делкIун.

«ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла коллективла, ил дигахъутала ва хIербикIутала шайзибад СВО-ла бутIакьянчибас баркалла балахъулра, илдас чархла арадеш, уркIила чIумадеш булгулра, гьарил шайчибад илди гIеббурцулра, чедибдешличил, жяв-жявли, хъули чарбухъахъес хIерлира», — викIулри театрла директор М.Матаев.

Илкьяйдали, лерилра гьунгелти театр дигахъутани дучибти арцлис асибти диъниличилара буриб Мухтар ХIяжимурадовичли.

Арбякьунси базлизиб, Даргала театрла сценаличиб, мицIирти, гьарли-марти музыкала «Нушала бархьхIебалтехIе» бикIуси гIяхIбаркьла концерт бетерхур. Концерт ВатIан балтахъантала байрамла бархIи дурабуркIусири, ва гьарли-марти ВатIан балтахъантас, СВО-ла бутIакьянчибас хасбарибсири.

Нушала урехиагарти цаванзаланти, азирти улкала уршбачил барх, дявила хасси балбуцла мер-мусаличиб бургъули саби. Лерилра далуйти, 30-чибра имцIали даргала далайчибала ва театрла гIяртистунала, гьаннала заманала игитунас, дявила хасси балбуцла бутIакьянчибас багъишладарибтири.

Концертличи шагьарлантачил ва дурабад бакIибти гIяхIлачил барх, хъалибаргунира сабира СВО-ла бургъанти ва Афганистайзирти дургъбала бутIакьянчиби бакIиб. Цалабикибтала гьалав гъайухъун Избербаш шагьарла бекI МяхIяммад ГIисакьов. Илини сабри гIяхIбаркьла концерт дурабуркIнила сипта гIеббуцибсира. Илкьяйдали цалабикибти мубаракбариб ДРОО-ла Советла председатель, «Халкьла ополчение 1999 ибил д.» «Интербригада», Дагъиста регионна жамигIятла организацияла штабла командир, Афганистайзибси дергъла бутIакьянчи МутIаллим МутIаллимовли.

ГIяхIцад далуйти зайдухъи гIергъи, театрла сценаличи СВО-ла бутIакьянчиби абацIиб. Халкьла гьала игитуниван саби гьалабизес хIейгули биалра, СВО-ла бутIакьянчибас, театрличи бакIибти тIашли, бахъхIи хъатбикIи.

ГIяхIбаркьла концерт, гьариллис дигесили бетаур, иличил барх гIяхIбаркьла балбуцра. Гьарил театрличи вакIибсини арцла шайчиб кумекбарнила дурабад, жамигIятла ургабси сунела пикрила бикьрилира ветаур: дарх диэс чараагарси саби, бургъанти гIеббуцни бархьси саби, лерилра дарх диахIеллицун чедибдеш сархес дирехIе.

Дурхъаси Рабазан базла садакьали хIушала хъулразиб баракат имцIабараб, лебтасалра чIумаси арадеш булгулра.

Маргарита Арсланбекова, ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла жамигIятличил бархбас бузахъуси хIянчизар