ХIебилшуси зубари

Дебали къиянни саби гIямрулизивад шалгIевухъунси адамличила белкIес, кIинали къиянни саби ил адам вегIла гъамси юлдаш виалли. Иш макьала нуни сари мицIирли лералли белкIес гIягIнисири. Сепайда, чили балулри, гьатIи, ил илцад жявли гIямрулизирад шалгIеррулхъни.

ИшбархIи нушала ургар СайхIят агара ибси пикри уркIилизи бакIахъесра гIядабли саби. Дурхъаси Рабазан базлизир, дунъяличирад даимлис ахиратла хъули СайхIят аррукьниличи вирхесра гьамадли ахIен. Ил нушала мякьлар лерсиван, илала тIама бакьес мурталра някъби телефонничи гъамдирули сари.

Тамашала секIал сари адамла гIямру, хIули липIла манзилван шалгIердулхъути. Амма цацабехIтани сецад камли гIямру деркIили биалра, адамтала уркIбазиб мурхьти къел датес бажардибиркули саби. Илгъуна сарри СайхIятра. Мурталра дяхI шаласи, кумекбарес гьалакси, цархIилла децI сунелаван кьабулбируси, гIяхIялдешлис сахаватси.

Ил акIубсири Дахадаевла районна Зильбачила шилизир 1980 ибил дуслизир, лебил районнизив машгьурси мугIяллим Ацци Каримовла хъалибарглизир. РиштIали лералхIелил ил гьалакли рири сунела хъалибарглисцун  ахIенну, унрубасра кумекбарес. Зильбачила урга даражала школа таманаили гIергъи, ил Дагъиста пачалихъла университетла Дагъиста филологияла  факультетлизи карерхурсири. ГIяхIти кьиматуначил чедиб гьанбушибси факультетра хъараахъурли, илини сунела бузерила гьуни Зильбачила школализиб, дарган мезла ва литературала мугIяллимли рузули бехIбихьиб. Дахъал сарри СайхIят Каримовала сархибдешуни, сунела лерилра гIямру шила дурхIнас багьудлуми дедлугули деркIибси дудешла ил пахру сарри. Дарган мез гьаладяхI ардукес  багьандан илини кабихьибси пай халаси саби. Рузути дусмазир илини  школализир дахъал байрумти, поэтуначил гьунибаъниби дурадеркIиб.

СайхIятли бучIахъути дурхIнани районнизир дурадуркIути далдуцуназир мурталра гьаларти мерани дурци. Илкьяйдали СайхIят чумал дус культурала Юртла директорлира рузули калун. Ил рузути дусмазиб  культурала Юртлизир дурадуркIути фестивальти ва концертуни дахъалри, ил гьабкьятала къяйлизи дурабухъун. Ил пергер мугIяллимцунра ахIенну, жагаси далайла устара сарри. Илала булбуллагъуна тIамали адам гIяшикьирахъули вири. Дахъал сари илала далуйти. Сунела шилис ва шантас илини чумал далай делкIун. Шантани илди дигиличил кьабулдариб ва мурталра баркаллаличил гьанруршу.

Илини газеталичил бархбас бузахъи. Илала назмурти ва макьалаби районна «Шила гIямру» газетализир чуйнара дурадухъун. Ишаб гIурра бурес чебиркур илала сипталичил акIахъубсири мез гьаладяхI ардукес ва дерцахъес хасбарибси «Даргала анкъи» бикIуси жамигIятла хIяракатра. Илис дебали дигахъи нешла мез. Ил даим пикрумазир рири нешла мезла кьадри камбирухIели.

ГIергъити чумал дус ил МяхIячкъалала урга даражала 60 ибил школализир рузули калун. Илар рузути дусмазир, илини школализиб халаси хIянчи бариб, школала бучIантази мез дяркъяхъес. СайхIятли гьаман дурадуркIи нешла мезлис хасдарибти байрумти, абхьибти дурсри. Илини Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманаповара жирарили дурхIнас жагаси гьунибаъни дураберкIиб. Чуйнара багьудила управлениели илала бузери чихъли кьиматлабариб.

Дахъал сарри СайхIятла пикрумира, кьасанира, амма кахси ва уркIецIиагарси изай ил жявли нушачирад аррухиб.

СайхIят нушачил рарх агара эс вирули ахIенра. Нушаб лебтасалра СайхIят билшхIебилшуси зубари сари. Илала пергер сипат нушала уркIбазиб даимлис кавлан. Дила шайзибадра, «Даргала анкъи»-ла шайзибадра, СайхIятла узи-уршилизи халаси пашмандеш балахъулра. СайхIят рузи, хIела хIяб нурли шалабараб, иш дунъя хъумартеси гьалжана габ хIед Аллагьли!

Кьади ГIялисултIанов