Пагьмучерси мугIяллим

Педагог — сунени бучIахъути дурхIнази бархьси гьуни чебиахъуси, илдази гIяхIсилара вайсилара мягIна балахъуси, илди багьудлумачил бегIбируси насихIятчи сай. ГIямру деркIайчи гьандиркути сари цаибси мугIяллимли дурибти, духути насихIятуни. Къистаман Пайзуллаевна дила учительницали калунсири.  Наб илини кадирхьути дурсри мурталра  гIяхIдилзутири. Къистаман Пайзуллаевна Ибрагьимова Бабаюртла районна Хамаматюртла шилизир акIубси сари. РиштIахIейчирад ил цархIилтазирад секIал ункъли балниличирли декIаррулхъусири. Школа таманбарили гIергъи ил  Хасавюртла педучилищелизи карерхур. Илабси белчIудира  гIяхIти кьиматуначил хъараахъурли, Къистаман 1992 ибил дуслизир сари акIубси шилизи чаррухъун ва мугIяллимли рузес рехIрихьиб. Илдала хъалибарглизиб 8 дурхIя бири. Дудеш Пайзуллани лебилра дурхIнази белчIуди касахъиб ва гIямрула гьунчи дураиб.

Гьала-гьала Къистаман Пайзуллаевна бехIбихьудла классунала дурхIнас дурсри кадирхьуси учительница сарри. 2000-ибил дуслизир илини сунела санигIят сагабарили (переквалификация), дарган мезла дурсри кадирхьес рехIрихьиб.

Къистаман Пайзуллаевнани кабирхьуси гьарил дарс дурхIнази аргъахъесли, дебали чебетаахъили баянбири. Наб гьаннара гьандиркур илала тамашала дурсри.

Къистаман Пайзуллаевна халаси  гъираличил, иштяхIличил, дигиличил рузули сари. Илини акьуси замана такьсирла делобала черкадти хIянчурби дарган мезличи шурдалтули рирар. Илкьяйдали даргала далуйти дучIути гIяртистунасра илини назмурти лукIули сари. Илини делкIунти дугьбачил далуйти дучIути саби Масул Рабаданов, ХIява МяхIяммадова, Фатима.

Илкьяйдали Къистаман Пайзуллаевнани Украинализив алхунси нушала шан Юнус ХIяжиевлис багъишлабарибси назму газета бучIантасра гьалабирхьулра.

 

Дурхъал ВатIан батахъес

Арякьунри дергълизи,

Лебил гIялам берцахъес

ГIямру дедири хIуни.

 

ЦIумбикIули саб ванза:

«Душма гьужум тIашаа,

Неш риадли хIелара

«Верцахъа» или рулген».

 

Аллагьли кьадарбариб

Дергълизив ил вебкIахъес,

Ахиратлизи вархьиб

Жагьилти гIямруличив.

 

ДурхIнира гIелаб калун

ХIяжи, Рябат, Асият,

УркIи кIибайбиубли,

Калун хьунул ПатIимат.

 

Марайбиуб хьанцIа зак

ЦIяб гъагултани буциб,

Вявдеш дакIиб шилизи

Адамти уркIбухъахъун.

 

Илгъуна анцIбукьличи

Нуша хIерли ахIенри,

ХIела хъалибаргличи

Чарухъахъес хIерлири…

Нуржагьан Ибрагьимова