Нурван шаларикIуси

Адамтас гIяхIдеш бирули узни — ил саби бегIлара халаси лигIмат. Иличибли алавчартала уркIбази разидеш ва ряхIятдеш адицIур ва илдира чула яргализиб цархIилтасра гIяхIдеш барес гьуцIбулхъан. Илкьяйда саби дунъя бузуси — вегIлис барибси гIяхIдеш цархIилтасра чарбирули. Бурули бираргу, гIяхIси девлира адамла уркIиличибси дяхъи сагъбирахъуси саби или. МалхIямси дев, ванаси хIер, ва някъби, шалати дяхI… Гьайгьайрагу, ташмишдеш агарли дила гъай тухтурличила сари. Дила белкIла игит  ГIялибекова ГIяйшат ШайхгIялиевна Ахъушала районна ХIямшимала шилизир 1975 ибил дуслизир акIубси сари. 1992 ибил дуслизиб шила школа ункъли таманбарили гIергъи Дагъиста медицинала Академиялизи карерхур. 1998 ибил дуслизиб ил сархибдешуначил хъараахъур. 1999 дусличибад 2000–ибил дусличи бикайчи тухтурли Къизларла 1-ибил больницала терапияла отделениелизир рузули калун.

2001-ибил дусличирад 2012 ибил дусличи бикайчи Къизларла больницала участковый терапевтли бузери даимбариб. 2012 ибил дусличирад 2019 ибил дусличи бикайчи амбулаторно-поликлиническая службала бекI тухтурла заместительли рузиб.

Дурхъаси ула регI ГIяйшат хабардерхурси кьамлизирадси сари. Илала хала дудеш ГIяппасла ГIябдуллагь дахъал дусмазив ХIямшимала мижитла кьади вирусири. Илини сунела жагаси тIамаличил шила жамигIят дехIибайчи жибирутири. Илала хIурматра халасири ва алавти шимази маслигIятличи, динна кьяйдурти детерхахъес багьандан викусири. РухънараибхIелира жагали чериуси илала хьунул ПатIиматлизи ГIяппасла ГIябдуллагьла цIикури бикIутири. Илдани берхъибси хъалибарг абикьурли гIямрула гьунчи дураиб. Илдазибад хIябли мугIяллимла санигIят чеббикIиб. Ургавсигъуна ШайхгIяли — ГIяйшатла дудеш — бехIбихьудла школала мугIяллимли узули 45 дус калун. Илини бяркъ ва багьуди бедибти дурхIназибад бахъал гIялимти, тухтурти, спортсменти, мугIяллимти бетаур. Неш ХIяпизат медсестрали рузули, шантала дурхIнала арадеш мяхIкамбирули, белгиси пай кабихьиб. ГIяйшатла суал алкIулри бегIтазибад чидилла санигIят чеббиркIусил, ахирра нешла чеббикIили хIурматчерси тухтур ретаур.

ГIяйшат адабчерси, мурталра кумекбарес хIядурси, адамтас сунезибад лябкьуси бируси тухтур сари, ибти гъай нуни чуйнара аргъибтири, сари Къизларлизир, ну МяхIячкъалализир хIердирули диахIелра. ДурхIядеш цахIнар деркIибси, наб гъамси  адамличила гIяхIти дугьби иргъухIели, иличи дила уркIи дебали разибирар, сенкIун нунира ил илгъунали сари ралуси.

Нушала диннизирра иличила дахъал хIядисуни лер. Мисаллис ца лебкис, Идбагли буриб: «ЧевяхIсилис бегIлара дигуси баркьуди саби — бусурма уркIилизи разидеш хьурабарни: илала чебла чебахъили, гушдешлизивад яра пашмандешлизивад верцахъили. Илини имцIабариб, наб бегIлара дигуси саби Мадинала мижитлизиб ца баз гIибадат барниличиб динна узила сегъуна — биалра масъала арзес кумекбарни».

Илгъуна сари нуни иш белкIлизир гьанруршуси ГIяйшат ГIялибековара. Адам гIяхIси девличил разиварес, икьалариэс балуси, кумек гIеббаахъес къалабаси. Ил багьандан саби адамтани илала бузерилис ахъси кьимат кабалтусира.

ГIяйшат ШайхгIялиевна 2021 ибил дусличирад Къизларла Центральная больницала терапевтическое отделениела заведующая сари.

Сунечи бихьибси игьдибар марбирули, черетаили рузуси, илини санигIятласи устадеш ахъбуцили сертификатунира касиб: «Общественное здоровье и организация здравоохранения» ва «Терапия». Илала бамсриагарси, сабухъчебси бузерила лишанти сари Къизларла шагьарла больницализир рузухIели шагьарла администрацияла ва профсоюзунала комитетла шайзирад Баркаллала кагъурти ва ДР–ла арадеш мяхIкамбирнила Министерствола шайзибад грамотаби. Илкьяйдали РФ–ла арадеш мяхIкамбирнила шайчивси министрла баркаллаличи лайикьрикиб. Шагьарла администрацияла шайзибад ХIурматла Грамота бедиб. Амма бегIлара халаси шабагъат саби — зягIиптала баркалла сархни.

ГIяйшатли сунела мурул Закирличил барх кIел урши абикьур ва бархьси гьунчи дураиб. Халаси урши Аслайра нешли кьяйда тухтурла санигIят чеббикIиб. Ил Къизларла больницализив тухтур-кардиологли узули сай. Илала хьунул Жаннат биалли, хьунул адамтала тухтурли рузули, илдала биштIати ара-сагътили акIахъес къайгъибирули сари.

Мурталра адамтала арадешлис къарауйчибти илдас дулгулра ара-сагъти гIямру, зягIиптала диги гьатIира имцIадикIаб. ГIяйшат ШайхгIялиевнала хъалибарглизиб паргъатси ва дигичебси аги калаб, талихIчерти, баракатчерти, арадешчерти гIямрула бурхIни гIеркъати диаб. ХIела акIубтани разирирули хIерриаби, дила ахIерси, ЧевяхIсини гIерруцаби!

Наида Гъуруева