Лебил Россиялизиб леб

«Цаибтала хIяракат» бикIуси дурхIнас ва жигьилтас хасбарибси организация акIахъубси саби 2022 ибил дусла майла 19-личиб. Ил бархIи Советский Союзлизиб пионертала организация акIахъубхIейчирад 100 дус дикили сари. «Цаибтала хIяракат» бикIуси организация барибси саби РФ-ла Президент Владимир Путинна хъарбаркь хIясибли.

Ил организациялизи кьабулбирути саби 6-личибад 18-личи бикайчити дусмала дурхIни. Илдачи хIеруди бирахъес бегIти, яра чула преподавательти бирути саби. Илдигъунти организацияби лерти сари Россияла 89 регионнизир.

Ил организацияла мягIна саби чеабиуси наслулис гIяхIси бяркъ бедни, дурхIни вайти анцIбукьунази хIебикахъни, гIяхIси бируси гIебасахъес, нушала пачалихъла, республикала, районна гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дирахъес. Бурсибарес районна бухIнаб хIербирули халабиути дурхIназиб ВатIайчи диги имцIадиахъес, ВатIан, бегIти, гIямру, дунъяличиб даршудеш, белчIуди, халкьла хIурмат, тIабигIятличи диги ибти дугьбала сегъуна мягIна лебсил аргъахъес. Нушала пачалихъла челябкьлализиб халабиути дурхIни жавабкардешчебти бетаахъес багьандан, сегъуна санигIятличи бегIбирутил пикрибухъахъес.

Дагъистайзибра леб «Цаибтала хIяракат» бикIуси организация. Илкьяйдали, Ахъушала районнизибра лебси саби илгъуна. Илис бекIдеш дирули сай ГIялиев Расул МяхIяммадовичли.

Расул МяхIяммадович жагьилтала ва спортла политикала управлениелизив узули левсири, гьанна биалли, ил организацияла халалгъуна вариб.

Жавабкардешличил хъарбаркь бекIбируси Расулли районна духIнарти школабала бучIантачил, ил хIяракатла бутIакьянчибачил гьунибаъниби дурадуркIули сай. ХIяракатла бутIакьянчибани лебил Россияла кьадрила далдуцуназир, фестивальтазир, мажлисуназир, марафонтазир, олимпиадабазир, культурала шайчирти шадлихъуназир, байрумтазир, тарихла анцIбукьунас хасдарибти далдуцуназир, бутIакьяндеш дирули сари. Гьар журала миллатунала дурхIни-ургар гьалмагъдешла бархбасуни алкIули сари.

Ил организациялизи кьабулварахъес багьандан «будь вдвижении.рф» бикIуси сайтла порталличи ухIнаухъи, гIярза белкIес гIягIниси саби.

Школабазиб ил организациялизи кабурхути кьабулбирули саби, учительтани хьанцIа рангла галстукуни даршили, «Цаибтала хIяракат»-лис мардешлис хъяра барахъили.

2023 ибил дусла ноябрь базличиб лебил Россиялизиб ил организацияла бутIакьянчи 4 миллионничи абикилри. Россияла духIнарти лерилра школабазир илди организацияби акIахъес кьас лебси саби, школализи ахIебаибти дурхIнасра «Орлята России» бикIуси программара акIахъес дигули саби.

Россияла Президент В.Путинни ахъли кьиматлабариб ил организацияли бетурхахъуси хIянчи. Илини учительтас ва насихIятчибас баркалла багьахъур.

С.ГIябдуллаева