Гьаркьятала къяянази дураиб

ХIяжиева Марьям ГIусмановна акIубси сари Дагестанские Огнилизир, хIурматла хъалибарглизир.

Илдала хъалибарглизиб шел урши-рурси халабаиб.

1999 ибил дуслизиб Марьямли шагьарлизибси  школа таманбарили, ДГПИ-лизибси филологияла факультетлизи карерхур.

2004-ибил дуслизир сунела хъалибаргличил Ахъуша гечриэс кьадарбиуб.

Илини буриб: – РиштIахIели бегIтани гьаман Ахъуша рикули рираси, илаб хIербирути нушала гъамтачи, Сулайбан Варачановличи ва илала гIямрула рархкья Рукьиятличи. Наб дебали дигахъули рираси ва гIяхIбилзули бири Ахъушала ши.

2005-ибил дуслизир Марьям ХIяжиева Ахъушала шилизибси багьудила управлениелизир рузес рехIрихьиб.

2013 ибил дуслизир ил КургIимахьила урга даражала школализир урус мезла ва литературала дурсри кадирхьули рузес рехIрихьиб.  2020-ибил дуслизир Марьям ГIусмановна ил школализир директорла къуллукъличи каратур.

Ахъушала районна администрацияла бекI МяхIяч ГIябдулкаримовла ва багьудила управлениела начальник МяхIяммад КаримхIяжиевла къайгъиличил КургIимахьила школала юртлизиб халаси ремонт барахъиб, лерилра белчIудила ваяхI дарсдариб, гьанна ил школа районна духIнарти школаби-ургаб гьаларти мераначиб саби.

Марьям сунела касибси санигIятлис марси, малхIямси, бучIантачи дигичерси, черетаибси, илдази багьуди касахъес, гIяхIси бяркъ бедес  халаси къайгъи дакIубируси директор сари.

Мярьямли сунела гIямрула вархкья Рабазайчил барх авал урши-рурси абилкьули сари, илдас гIяхIси бяркъра бедили, багьудира касахъили. Марьямла гIямрула вархкья Рабазан БяхIяммадов дебали жавабкарси  адам сайливан валули сай Ахъушав. Ил Ахъушала районна МВД-ла УУП-ла ва ПДН-на начальникли узули сай.

Илдала хъалибарг цархIилтасра гIибратли буреси саби.

Гьаннала гIергъира гIямрулизир сархибдешуни имцIадикIаб хIела, хIурматла Марьям ГIусмановна!

С.ГIябдуллаева