…Ахъси даражаличир диъни гIячихъбирули саби

Далуйтазиб ва назмуртазиб гапбируси пергер Дубуртар Улка сунела жагаси тIабигIятличибли, давлачебси культураличибли, халати сархибдешуначибли, къугъати гIяхIялдеш дирниличиблицунра ахIи, бузери дигахъути ва пагьмучебти, адабдешла къиликъуначилти ва сахаватти, уркIби чIумати ва душмайс мутIигIхIейкIути адамтачиблира жяв заманаличибадал машгьурбиубси саби. Адамти нушала республикала бегIлара халаси давла саби. Дубурлантала хIял-тIабигIят ва ВатIайчи диги дакIудирули, улкала Президент В.Путинни чула гьалар тIашдатурти масъулти ункъли тамандирути дагъистанлантани чедир гьандушибти гъай мардирули сари. Илдигъунти бургъантала къяйлизивадси сай Къаякентла районна Первомайскла шилизивадси МяхIяммад МяхIяммадовра.

МяхIяммад виштIахIейчивадал военный ветарус или хьуликIусири ва сунела пикруми-кьасани гIямрулизир детерхахъур. Илини шила 1-ибил школализир 9 класс делчIи, 2014 ибил дуслизиб Дербентлизибси кадетунала школа-интернатлизиб белчIуди даимбарибсири. Ил таманбарили гIергъи, 2016 ибил дуслизив Костромализиб мерлабиубси радиацияла нураназибад мицIирси тIабигIят мяхIкамбирнила шайчибси дявила чебяхIси Академиялизи керхур. Илав учIути дусмазир Москвализиб бетерхурси ЧебяхIси Чедибдешла парадличир бутIакьяндеш дарни багьандан, медальличи лайикьикибсири.

Академия хъараахъурхIели, ротала командир варили, Читала областьлизи узахъес вархьибсири. 2022 ибил дусла июньничив М.МяхIяммадов Украинализиб бетурхуси Россияла дявила хасси балбуцличир бутIакьяндеш дарахъес командироватьвариб. Изюм шагьар азадбалтахъуси кьяркьси дявилизив МяхIяммад декIли вяхъибсири ва госпитальлизи каркьибсири. Госпитальлизивад дураухъунхIели, сунела дявила къуллукъ даимбарахъес, ротала командир сагадан Читала областьлизи вархьиб.

СВО-лизир гъабзадеш дакIударни багьандан МяхIяммад Гъабзадешла орденничил шабагъатлаварили сай.

Бархьли буралли, СВО бехIбихьибхIейчибад гIяхIцад дагъистанланти декIар-декIарти шабагъатуначи лайикьбикили саби, илдала лугIилизир – чебяхIси даражала Гъабзадешла орден ва «Мургьила Зубари» медаль. Ил анцIбукьли нушала цаванзалантала дявила устадеш ахъси даражаличир диъни гIячихъбирули саби. Нушани СВО-ла гьарил бутIакьянчичи пахрубирулра ва лебилра чедибдешличил хъули чарбухъахъес балга-дугIя дирулра.

П.Мирзаева