Наслубала хазна мяхIкамбирули

Арт-мастерская «Древо жизни» бикIуси проектла дазурбазир ГI.ГI.Тахо Годила уличилси Миллатла музейлизиб «Хайдакьла някьишла архIяла гьуни» бикIуси «журуга стол» ва Хайдакьла някьишли делкIунти ваяхIла выставка детерхур.

Мажалислизибси культурала Центрлизиб «Хадакь – дила биштIаси ВатIан» бикIуси фестиваль бетурхухIели, «Кайтаги» этноцентрла азбарлизибра чедиб гьанбушибси выставка дебали жагали балкьаахъурли гьалабихьибсири.

«Журуга стол» дураберкIиб ДР-ла культурала Министерствола, халкьла пагьмуртала Юртла, «Хайдакьла район» МО-ла администрацияла ва ДР-ла Миллатла музейла кумекличибли. «Журуга стол»-ла бузерилизир 65-личибра имцIати адамтани бутIакьяндеш дариб. Илдала лугIилизиб 35 санигIятла хIянчизарра лебри: этнографияла ва культурала хIянчизарти, гIялимти, Хайдакьла някьишла шайчирти кружокунала руководительти, Дагъиста музейтала ва Санкт-Петербурглизибси Россияла этнографияла музейла хIянчизарти, някьишунала искусствола хIянчизарти ва цархIилти. Модераторти сабри: ДР-ла культурала министрла заместитель, халкьла пагьмуртала Юртла директор Марита Мугадова ва ДФИЦ РАН-ла археологияла, этнографияла ва тарихла институтла гIилмула хIянчизар Фатима ХIяджалова.

Хайдакьла районна бекI ГI.Темирбулатовла шайчирад балбуцла бутIакьянчибачи саламтачил дугьаризур «Кайтаги» этноцентрла ва «Древо жизни» Арт-проектла руководитель, Россияла халкьла уста Зубайдат ХIясанова.

«ИшбархIи ишаб цалабикили саби жагьти дизайнерти, машгьурти гIялимти, гIилмула хIянчизарти, мугIяллимти ва кружокунала руководительти, чусра нушала хIянчи тамашабилзути. Лебилра бутIакьянчибас халаси баркалла балахъулра.

Хайдакьла някьишла этнографиялизир ва тарихлизирти цацадехIти дигIяндешуни гьаргдирар ишарти презентациябазир. «Журуга стол»-ла макьалабала электронный сборниклизи кадурхахъути сари ишар гьаладихьибти лерилра материалти. КIинайс ил сборник, хайдакьла някьиш руркънилизиб, методичка кьяйдали пайдалабирес имканбикIур», — рикIи ил.

Балбуцла дазурбазиб миллатла гIядатуначила, культураличила, патриотизмличила, наслубала давлаличила ихтилат бетаур.

«Журуга стол»-ла бутIакьянчибани илала сиптакартас халаси баркалла багьахъур.

«Гьаннала заманализир камли дузахъути някъла хIянчи сагадирнилизиб ва хала бегIтала рухIла давлаличил чеалкIуси наслу тянишбирнилизиб хIушани бируси гьамадси ахIенси хIянчилис цIакьли халаси баркалла. Ил хIянчи дигеси анцIбукьли бетарули саби», — рикIи  «журуга стол»-ла баянти кайули гъайрухъунси Фатима ХIяджалова.

Хайдакьла районна администрацияла пресс-служба