Бизили дукес дигадалли…

Эй, гьункья, шалгIевмалхъад,

Хьурабара нушачи:

КьацI-шинна тIемра багьи,

Чархра ряхIятбиахъа.

 

Эй, аркьяни-ливкьяни,

Ваши хIура нушачи:

Дигуси гIяхIял вируд,

Баракат имцIабирид.

 

КIишала хьар шилизир сагати кари (пекарня) ва ашхана тIашдатурли сари. Ил хIяракат пикрибариб Кьурбановхъала хъалибаргли: узби ГIяхIмад, Ибрагьим, Багьаудин, Уммалатла МяхIяммад ва илдала уршби-рурсби музабухъун.

ХIебла ва бузерила байрамла бархIи, Кьурбановхъалани кари ва ашхана дузесаэс пикрибариб. Илдани хурегличи лебил жамигIят жибариб.

— Ягъари, ГIяхIмад, хIушаб ил гIяхIси баркьуди сен гьанбикибси? – хьарбиулра.

— Гьала-гьала виштIал узи Багьаудинни гьалабихьиб, гIур нушанира пикри гIеббуцира, — викIи ил. – ХIунира балуливан, нушала хала бегIтала гIядат илгъуна сабри. Сагаси юрт тIашбатурхIели, гечла хинкI бирусири. ХIязлис ахIенри кьалли илкьяйда хъулиб баракатра имцIали бирар бикIути.

Ашханализи цалабикибтас илаб бузути хIянчизартани жура-журала хурегуни кадихьиб: хинкIи, чудни, пиццаби, нергъ, кофе, чяй… Аммаки бегIлара бизиси беркала кьацI сабри. Бараван берцIибси хамир ванзала тIембикIусиван бизур, кIишан сахаватти хъубзурала бузери гьанбикахъиб. КьацIра илаб цадехI декьлацун ахIенри: нушани тIем багьурра хIяжланкIила, мучила, сусул анкIила ва цархIилти ризкьила.

— Карилар жура-журала бетIула хамирти гьаман дирару?

— Ил секIал нушани шантала тIалаб хIясибли барни лайикьли чебаира, — гIячихъбариб Ибрагьимли. – СенахIенну, масала, хIяжланкIила кьацI камли исули бетаалли, карилар кавлан. Илкьяйда зарал биэсра асубирар…

КьацI-кьякьлабиэс бакIибти-ургаб лебри шила имам ГIялихIяжи, администрацияла бекI ГIяйнилавла МяхIяммад, учительти, тухтурти, гIядатла зяхIматчиби ва биштIати дурхIни. Илдани хъумхIертур карила ва ашханала бегIтас уркIи-уркIилабад баркалла багьахъес.

Имам ГIялихIяжини балга бариб, кIинайс гIяхIли юртлизирти мер-муса чедаэс къунзбухъун.

Хъярбукла, Хуршнила ва Мирзиттала шимазибад бакIибти узи-уршира лебри. Илдас хаслира гIяхIбизур КIишала шилизибси ил сагадеш: сен викIалли, нушачибад бикили, илди чула шимази чарбулхъути саби, илхIели гьунчиб бамсурли яра гушкабиубли къаршибиркур, Кьурбановхъала ашханализи хьуракабиэс бирар. Бамсрира ихъу, бизити берклумани гашира дилшахъа.

Лебтасалра ашкарси саби, ишбархIи дахъал дарсдешуни шимазирра детарули диъни, ва илдазирад гIяхIти ибти нушани гIердурцесра гIягIнибиркур.

Баркалла биаб ил пергер хъалибарглис ва илдала сагаси балбуцлис гIяхIси сягIятра биаб!

Ибрагьим Ибрагьимов