Дявила гьав ахъли бихIули

Хайдакьла районна ГъярацIанила шилизивадси хасси балбуцла бутIакьянчи МяхIяммад Ибиев чумал шабагъатличи лайикьикиб.

МяхIяммад Ибиевл 2013 ибил дусличивадал вягIда хIясибли мотострелковая ротала халасигъуна техникла хIянчи бузахъулри. 2022 ибил дусла февральла 24-личив ил Украинала мер-мусаличи арякьунсири.

Дявила къуллукъ бирули дакIударибти гъабзадеш багьандан, РФ-ла Оборонала Министрла хъарбаркь хIясибли, 2023 ибил дусла  мартла 19-личив «Дявила асилдешла II-ибил даражала» медальличил ил шабагъатлаварибсири.  Ил дусла дуцIрумлизиб душмайчил бетаурси дявилизир М.Ибиевли чIумадеш, гъабзадеш ва устадеш чедаахъиб. Душмайчивад чедивикибси ил В.В.Путинна ХIукму хIясибли Святой Георгийла Орден – IV-ибил даражала Георгиевла къантличил (крест) шабагъатлаварибсири. ВатIа хъархIерагардеш калахъес къайгъилизивси гIяхIгъабза Россияла Оборонала Министерствола «Хасси балбуцла бутIакьянчис» бикIуси медальличира лайикьикиб.

Ил къулбасбарибсири Оборонала Мнистр С.Шойгуни, 2023 ибил дусла августла 23-личиб.

МяхIяммад Ибиевла авэсил шабагъат гьатIира кьиматчебсили бетарули саби.  Дагъиста дахъал миллатунар халкьла гьаларти сархибдешуни ва баркьудлуми багьандан 2024 ибил дусла апрельла 24-личив   «Дагъиста Халкьла игит»  бикIуси Мургьила зубариличил ил шабагъатлавариб.

«2014 ибил дусличирад Донбасслизир дявила анцIбукьуни кадиркули сари. Наб къаршибикибти саби гIяхIъулали бургъантани чула ихтиюрти датахъес барибси гъазаличила ва секьяйда цацали фашистуначил бургъули калунал буриб. Дила пикрили, хасси балбуц гIямалагарси анцIбукь сабри. Нуша хIядурлира илаб хIербирути дурхIнас даршудеш ва ВатIа ихтиюрти калахъес дургъес. Дила дявила юлдашунас чIумадеш ва сабур дулгулра. Дявила гьав бетмайхъахъидая. Чедибдеш нушала бирар!», — викIи М.Ибиев.

Хайдакьла районна администрацияла пресс-служба