БиштIати устнала къайгъни

ВегIла хала бегIтала санигIятуни дурхIнази гIерисахъути ва руркъяхъути адамти халаси хIурматличи лайикьти саби. Илкьяйдали илдани ардякьунти дусмала ва ишхIелла культураби дархдалсахъули сари, ишхIелла манзиллизиб лебгIеб дурхъаси санигIят хIебебкIахъес кумекбирули саби. Илала дурабадлира, чеалкIуси наслула вакилти пергерси санигIятличил бегIбирахъули саби. Кубачила жамигIятлис илди далилти якьинти сари ва чула дурхIнази хала бегIтани бузахъули калунси минала санигIят гIебисахъули саби. Дигеси саби Кубачиб мургьи-арцла устни руркъуси, архIяла ва мургьила гьимиртачил някьиш ибес бурсибирути искусствобала школа лебнира. Илаб бузути педагогунани дурхIнала пагьмурти ва устадеш гьаргдирес, гьаладяхI ардикес ва давлачердикIахъес халаси къайгъира дакIубирули саби.

ГIе, Кубачила дурхIнала искусствобала школа мерличибти биштIатани искусствола декIар-декIарти бетуцуназир чула пагьмуртира багьудлумира пайдаладарес имканти лерси центрли бетаурли саби. Илаб някъла устадешличи дурхIни руркъни бекIлибиубсигъуна бетуц саби.

Някъла устадешличибли дурхIни гьар шайчибадли гьалабяхI арбукьяхъес имканти гьаргдирули сари. Цаибилгъуна – някъла устадешличибли дурхIни дахъал секIайчи бурсибирули саби. Буребаличил, гьимиртачил ва чIянкIиличил пайдалабикIнили сабурчевсили, пикричевсили, чеветаибсили виахъес кумекбирули саби. Илгъуна баркьудили тIулби ункъли дузахъули сари ва бирусиличи чекайзахъес бурсивирули сай.

КIиибилгъунара – някъла устадешличирли дурхIнас разидеш ва гьарбизуни дихули сари. ВегIла някъбани се-биалра барни, барибси хIянчила асарчебдеш, цархIилтази вегIли барибсиличила пикруми дурни, вегIлис вегIли кабалтуси кьиматла мягIничебдеш иргъахъули саби.

Илала дурабадлира, някъла устадешличибли «Нуни илгъуна секIал барес вирус» ибси пикри бурес имканти алкIахъули сари. ДурхIни илкьяйдали бурсибирули саби, бучIули саби, сагасилигIиб умцIес урухбирули ахIен, чула цIакьаначи бирхули саби ва гьалабяхI башули саби.

Изонит гьимиртала кумекличил барибси сурат саби. Някъли алкIахъуси ил суратличи Кубачила искусствобала школала бучIантани имцIали пикри бяхIчииули бирар. Ил къалабали балкьаахъес вируси жура саби. Ил багьандан дурхIнас дигуси бетуцлира бетаурли саби.

Ил бяхIчибиз хIясибли бузухIели, дурхIнала секIал алкIахънила пагьму ункъбиахъес имканти лер, илди жагасилис кьимат бедес бурсибирули саби. Илкьяйдали бузерилизи гIелабиркули, дурхIнани тамашала сипатуни алкIахъулира дирар. Ил школали бучIанти чула цIакьаначи бирхахъес бурсибирули саби.