«МицIирли левалли учIес…»

ГIядатли  ахIенси, жагаси, алавчартачи уркIи изуси, адамтас дяхI шалали гьунириуси, сунени бузахъуси санигIятлис марси ва…. Илкьяйда викIес вирар пергер мугIяллим, гIяхIцад дусмазиб школалис бекIдеш дирули рузуси ГIямарова Мариям ХIясанхановначила.

Мариям акIубси сари 1977 ибил дуслизир Сергокъалала районна Дегвала шилизир, гIядатла дубурланна хъалибарглизир. Бузериличи ил жявли бурсикариуб.  МугIяллимла санигIят илини школализир ручIухIелил чеббикIибсири. РиштIахIелил илала халати диги дири урус мезла  ва дарган мезла дурсрачи. Илизир диги адикьур урус мезла ва нешла мезла мугIяллим ХIясанхан ГIямаровичли. Ил Избербашла  педагогикала училищелизи карерхур. Ил илар ункъли ручIи, декIар-декIарти конкурсуначир бутIакьяндеш дири.  Мариям ХIясанхановнани  мурталра гапличил гьануршу Муса ХIябибуллаевич, илини халаси пай кабихьиб мурхьти багьудлумачил регIриахъес ва педагогикала дигIяндешуни дяркъяхъес.  ГIяхIти кьиматуначил училищера  хъараахъурли, белчIудиличи гъаргъси ил Дагъиста пачалихъла  педагогикала университетла филологияла факультетлизи карерхур. Студенткали рирухIели ил мурталра  мезличил ва литературачил дархдасунти кружокунази раши. Факультетла гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дири. Мурталра  илаб бузути преподавательти  иличи разили бири.

Мариямли сунела бузерила гьуни 1996 ибил дуслизиб  Лавашала районна Кьакьамахьила урга даражала школализиб  бехIбихьудла классунала мугIяллимли рузули бехIбихьиб. Жагьил мугIяллимли камси заманала бухIнаб  дурхIнала уркIбачи гьуни баргиб. Илаб чумал дус хIянчи барили гIергъи, 2000-ибил дуслизир ил шуррухъунсири ЭбдалгIяяла школализи дарган мезла ва литературала мугIяллимли рузес. Мариям бузерила цаибил бархIиличирад коллективла ва дурхIнала-ургар хIурмат сархес бажардирикиб. Илала мурхьти багьудлуми ва дурхIначи диги  багьудила управлениели чихъли кьиматладариб.  Сагаси директор викIес ибси суал ахъбуцибхIели, лебилра барх бузутани илала кандидатура гIеббуцибсири. СенахIенну илизир лерри лерилра къиликъуни, барх бузути-ургаб хIурмат, мурхьти багьудлуми, биштIатачи диги.Сунечи бихьибси игьдибар илини камси заманала бухIнаб марбариб. Ца дусла  бухIнаб школа гьабкьятала къяйлизи дурабухъун. МугIяллимтани ва школала дурхIнани дурадуркIути лерилра конкурсуначир бутIакьяндеш диру. Дигахъу Мариям ГIямаровас дарган мез, мурталра гIердурцу мезличил дархдасунти далдуцуни. Дарган мезла тотальный  диктант дурабуркIухIели  илини сунела шайзибад  арцла шайчиб кумекбариб. Илкьяйдали Мариям ХIясанхановна нешла мез гьаладяхI ардукес акIахъубси «Даргала анкъи» бикIуси  жамигIятла хIяракатлизирра жигарла бутIакьянчи сари. Илар дурадуркIути лерилрара-сера далдуцуназир  бутIакьяндеш диру. Илкьяйдали Мариям ГIямаровани  халаси пикри бяхIчииули сари дарган мезли дурадулхъути газетабачи ва журналтачи. Гьар дус илини сунела школалис илди къулбасдиру.ИшбархIила къиянси замана, миллатла мезла  аги вайси даражаличибхIели, илгъуна дарган лерни нушала игъбар саби.

Мариям ГIямарова гIяхIси мугIяллим ва руководительцунра ахIенну  пергер нешра сари. Уржибси хъалибарг саби  Мариям ХIясанхановнала. Сунела гIямрула юлдаш Заурличил илдани абикьур ва гIямрула гьунчи дураиб кIел рурси. Нешличи мешути адамтачи уркIи изути, кумекбарес гьалакти саби илдира. БусягIят илди студенткаби саби илкьяйдали илдани жигарла бутIакьяндеш дирули саби кумекчибала (волонтертала) хIяракатлизиб. БегIтала пахру саби илди. Дебали ванати пикруми дурули сари Мариям ХIясанхановнани сунела гIямрула юлдашличила ва рурсбачила.

— Мурталра рурсбанира муруйра ну гIеррурцусира. Нуша , бикIуливан, ца гъяраибси гIинцла кIел шалигъунти сарра, цаличи ца далдикибти. Илдала кумек хIебиалри наб дебали къиянни бири рузес. Мариям ХIясанхановна  санигIятла шайчирти багьудлуми  ва устадеш гIерисес ва ахъдурцес мурталра курсаначи рашар. «Адам мицIирли  левалцадхIи учIес гIягIниси сай», —  рикIули сари Мариям. Мурталра илала хIерудилиуб бирар жагьил мугIяллимти.

— Набчи жагьилти мугIяллимти бакIибхIели, нуни илдази бегI гьалаб хьарбиули рирус «ХIуша хIядурлирав лерилра цIакьанира,касибти багьудлумира  дучили чеббикIибси санигIятлис марли калес?» СанигIятличи ва дурхIначи диги агарли гIергъи, школализиб хIянчи барес хIейрар. Галга сегъуна убаталра илдигъунти дирар цIедешра, илкьяйда хала бегIтала гьунчибад башули саби ГIямаровхъала хъалибарг. Гьардизаб хIела лерилра хьуланира кьасанира. ГIурра вавалидяхъяб хIела гIямру. ГIямрулизир ва бузерилизир гIурра сархибдешуни диубли дигулра, Мариям ХIясанхановна!

Кьади ГIялисултIанов