КIел наслула филологуни…

Дагъиста пачалихъла университетла филологияла факультетлизиб поэт Адзиев Арсен Расуловичла творчестволис хасбарибси балбуц бетерхур. Илини ишдус 70 дусла юбилей дурабуркIуси сай.

Ила цалабикилри Арсен Адзиевличил бучIули калунти, гъамти-тухумти, юлдашуни, преподавательти ва студентуни. Арсен Адзиев акIубси сай Лавашала районна МикIхIила шилизив. ДГУ-ла филологияла факультет таманбарили гIергъи школализив узули калун, ва РФ-ла багьудила отличник ветаур. Илала гIергъи ил банклизивра узули калун.

Балбуц устадешличил бузахъулри поэт, тилмаж ва публицист Миясат Муслимовани. Илини илала дурадухъунти жузачил цалабикибти тянишбариб. Илди жузи сари: «Подвиг длиною в жизнь», «Сохранивший себя», «Под небом Мекеги», «Лето жизни», «Осенняя улыбка». Илдазир назмуртала ва багъишлабала дурарад сунела шантачила, юлдашуначила, балутачила, тарихличила, дурхIначила ва илдачибад акIубтачила белкIанира лер. Илини машгьурти спортсментачилара жузи делкIун, ва дахъал дусмазив ФИДЕ-ла бекIдешлиур шахматунала абзани дурадуркIути сари. Ил шашкабала шайчивси судьяра сай.

А.Адзиевли назмурти урусла, даргала ва кIарахъала мезаначил лукIуси сай. Балбуцличир илала назмурти зайдухъун. Илди делчIун студентунанира. Творчестволис багъишлабарибси балбуцличиб кIел наслула филологуни цахIнабикиб. Ил балбуц гьарли-марти студентунала узидешла лишанни бетаур ва жагьилти студентунас гIибратли биуб.

Наида Гъуруева