Илдачи мешутили бетарар

Дагъистайзиб сезаманалра дебали кьуватчебти, пагьмучебти багьадурти алкIутири. Дигеси саби ишхIелла манзиллизибра илдигъунти дубурланти нушала ургаб лебни. Сунечила хабардерхурси ва бахълис гIяхIдешуни дирули калунси дарган сайри ХIямид ХIямидов. ЖамигIятла ва политикала машгьурси хIяракатчи, экономикала, финансунала ва социальный баркьудлумала дунъяличи хабардерхурси сиптакарчи, пагьмучевси экономист ва финансист, хIурматла банкир, гIякьлучевси ва хIялалси жавабла къуллукъла хIянчизар, сунела санигIятлис марси, пергер адам, МикIхIила шилизив 1954 ибил дуслизив акIубси  гIяхIгъабза сайри ХIямид Мустапаевич ХIямидов.

Халкьлис эркиндеш, талихI, даршудеш диахъес халаси къайгъи дакIубарибсири илини. Лебилра Дагъиста халкь илис сунела хъалибаргван ахIертири, дигутири ва илди багьандан жан ахIерахIедири.

Экономикалашалти сагадешунас хьулчи кабихьес халати иштяхI-гъираличил узули калунси, Дагъиста арцла хазна нана хIуливан мяхIкамбирес хIурхъла лусенван чIумали кайзурси гъабза, Дагъистан Республикала экономика, культура, спорт гьаладяхI дикнилизи мекелли халаси пай кабихьибси сагакьянчи сайри ил.

ХIямид ХIямидов 1996 ибил дусла августла 20-личив МяхIячкъала шагьарлизив, финансунала Министерствола Юртла гьалав хIиллакартани ламартдешличил кавшибсири. Ил лебгIеб халаси бетахърири Дубуртар Улкала жамигIятлис.

Ил микIхIен гъабзали нушала республикалис ва илаб хIербирути адамтас дарибти гIяхIдешуни дейгIесра ахърихIебикIур, амма илала ца игитдешла баркьудиличила сеннира хъумартес асухIебирар.

1996 ибил дусла январьла 9-личиб ХIямидли багьурли сай Салман Радуев сунела къачагъуначил Къизлар шагьарличи чеухъниличила ва зягIиптани гарчли бицIибси больница зулмуличил буцниличила.

500 къачагъ чебухъи, больница-алавти адамтира буцили больницала Юртлизи бухIнаиб. Къаршидеш дарибти ва гьаббухъунти уркIецIиагардешличил кабушиб.

Дихьалис зулмули буцибтира зягIиптира, лебилра 3 азирцад адам лебри. Илди ясирти чедирти дерхIанази бухIнаиб, цаибил дерхIлизиб къачагъунири, больницала мякьлабси шел дерхIла юртлизиб снайперти сабри. Илди лебилра Радуевла буйрухъличи хIерлири.

Больница биалли минабалабарилри. Эгер чула тIалабуни детхIедерхахъалли, Радуевла къачагъуни 3 азир адам бухIнабси больница баргаэс хIядурлири.

Дагъиста Пачалихъла Советла, Правительствола, МВД-ла жавабла хIянчизарти Радуевличил вягIдурти дарес, хIи кахIертIахъили, дихьалис зулмули буцибти адамти азадбатахъес Къизларлизи бакIиб. Илдала лугIилизив, гьайгьайрагу, Пачалихъла Думала депутат ХIямид Мустапаевичра леври.

Радуевли тIалаббирулри Чечнялизирад ва цахIнабли Северный Кавказлизирад Россияла гIяскурти дураахъес. УргIебси агилизиб дихьалис буцибти адамти къирбирнила урехи чебиахъулри.

Дагъистан Республикала жавабла хIянчизартани, Пачалихъла Думала депутатунани халати къайгъни дакIудариб, Къизларлизиб дяви хIебиахъубли, Дагъиста ванзаличибад къачагъуни Чечнялизи чарбиахъес ва дихьалис буцибти адамти ара-сагъли азадбатахъес.

МяхIяммадгIяли МяхIяммадовли чIумали хъяблаасиб, эгер нушала дихьалис буцибти азадбатадалли, Дагъиста ванзаличибадли Радуевла къачагъуни сегъуналра гьалабиз агарли, урехи хIебиахъубли, чилра диргалахIевхъахъи, ара-сагъли Чечняла ванзаличи баайчи гьуниббатес.

Ил секIалра халаси къияндешличил, дахъал вягIдуртала гIергъицун сабри барибсира.

Сеннира инсапагарти, къачагъунани дихьалис буцибти цацабехIти адамти чучил барх букес или автобусличи абатур, илхIелира чули чеббикIили. Багьеслири, чус урехи хIебиахъес, мяхIкамдеш барес или илди барх букес кьасбарни. ХIятта МяхIяммадгIяли МяхIяммадовлира Салман Радуевлира белкIличил барибси вягIдаличира бархли хIерхIеили. Салман Радуевли адабагардешла ва ламус-хIяя агардешла халадешли МяхIяммадгIяли МяхIяммадовра автобуслизи ацIахъес тIалаббариб. Амма илала ламусагардешлис пасихIси дубурлай чIумати къаршидеш дагьахъур.

Радуевличил барх автобусличи Пачалихъла Советла, Правительствола, МВД-ла жавабла хIянчизарти ва пачалихъла Думала депутатуни абацIиб.

Илдала лугIилизиб лебри Пачалихъла Думала депутат ХI.М.ХIямидов, Дагъистан Республикала Пачалихъла Советла член И.А.Чергизбаев, миллатла политикала, багьахънибала ва дуралати бархбасунала шайчивси министр М.-С.Г.Гусаев, МВД-ла министрла заместитель В.Беев ва цархIилти. ВатIан ва илаб хIербирути адамти багьандан ХIямид урехиагарли цIализира вархли тIяхIухъес хIядурсири. Илкьяйдали ил сай гIяхIъулали душмантачил варх арякьунсири.

Дахъал къайгъни дакIударили гIергъи, зулмукарти ва илдачил барх чула жан хъябла дигьи аркьути багьадуртачил автобус ахирра Дагъиста ванзаличибси Первомайское бикIуси шилизи баиб.

ХIямидра илала юлдашунира, гьайгьайрагу, гьунчиб илди нажасунани сегъуна-биалра ламартдеш баресгу или сахълири. 47 дагъистанланра сабира Чечнялизи къачагъуни бетаиб.

Первомайское шилизи автобусуни тIашаибхIели Радуевли саби гIяхIъулали автобусличи кабиибти къуллукъла хIянчизарти азадбатур, ил шилизир кадиркути къалмакъар бекIдарахъес или.

ХIямид МяхIячкъалализи республикала Халкьла Собраниела, Дагъиста Правительствола цахIнабси заседаниеличи вакIиб.

Зулмуличил дихьалис буцибти дагъистанланти азадбатахъни, Дагъистайзир дургъби кахIедикахъни сабри заседаниеличиб ахъбуцибси ва чараагарли арзес хIяжатси масъала. Ил секIал барес имканбакIибсири Дагъиста гIяхIгъубзнас.

Дагъиста Пачалихъла Советла Председатель МяхIяммадгIяли МяхIяммадов ва ХIямид ХIямидовгъунти игитуни лебли гIергъи дубурланти паргъатли хIербиэс бирар викIалра хатIа бетхIерар. Илдани ва цархIилти гIяхIгъубзнани халкьличирадли дахъал балагь-кьадар черардукибтири итхIели. Илди пасихIкартала баркьуди наслубазиб гъабзадешла мисалли кавлан ва чеалкIуси наслула вакилти илдачи мешутили бетаэс къайгъилизиб бирар.

ПатIимат Кьурбанова