«Дубурла вава-кьарра чучил дарх дулхъахъути»

Усишала шилизибси «Усишинка» бикIуси машгьурси дурхIнала делхъла ансамбльли дахъал сархибдешуни дирахъули сари.

Ил ансамбльла художественный  руководитель сари МяхIяммадова (Исуева) Зульфият Якьубовна.

Ансамбльли бутIакьяндеш дирули дирар районна духIнар ва республикализир детурхути шадлихъуначир, конкурсуначир, фестивальтачир, мажлисуначир.

Ил ансамбльлизибти рурсбани устадешличил делхъани дирули, адамти хIулбуркIахъулигу.

Июньна 1-личиб Ахъушала шилизиб бетурхуси дурхIни мяхIкамбирнила Бар­хIи­лис хасбарибси байрамличир илдани мурталра жигарла бутIакьяндеш дирули бирар.

«Усишинка» ансамбльла бутIакьянчиби ва илдала художественный руководитель Зульфият Якьубовна дахъал ахъти шабагъатуначи лайикьбикили саби: Дагъистан Республикала культурала Министерствола, МяхIячкъала шагьарла Администрацияла, ДР-ла Халкьла Пагьмуртала Юртла, ДР-ла багьудила ва гIилмуртала Министерствола, «Ахъушала район» МО-ла администрацияла, культурала ва туризмала управлениела шайзибад дипломтачил, ХIурматла Грамотабачил, пачалихъла шабагъатуначи.

Зульфият Рабадановани «Усишинка» ансамбльла бутIакьянчиби дахъал жура-журала делхъаначи бурсибирули сари.

ДурхIнала бегIтани халаси кумек бирули саби, делхъличи далдикибти гьар журала палтар дирули, гьарахъти мераначи аркьухIели дурхIначил барх башули.

«Усишинка» ансамбльла коллективлизиб 30 рурси лебти саби.

Цаличил ца балгунти, цалис цали кумекбирули бузутала пагьмучебси коллектив саби илдала.

Коллективла бутIакьянчиби школализибра гIяхIти кьиматуначил бучIес бажардибиркули, цархIилтас гIибратли бетаурли саби.

Гьаннала гIергъира сархибдешуни имцIадикIаб чула гIямрулизир!

С.ГIябдуллаева