ХIялалси бузериличил, шалати дяхIличил

НурмяхIяммадова ПатIимат Рабадановна акIубси сари Бутрила шилизир хIурматла хъалибарглизир.

Бутрила шилизибси школа таманбарили, Буйнакъск шагьарлизибси педучилищелизи карерхур. ХIунтIена дипломличил педучилище таманбарили ил дуслизирал  Дагъиста пачалихъла пединститутлизи карерхур.

Пединститут таманбарибхIели, ПатIимат Ахъушала шилизибси Семгамахьила школализи рузахъес рархьибсири. Илар урус мезла ва литературала дурсри кадирхьули рузули калун.

1982 ибил дуслизир ТIебекмахьилизибси школализир  рузес рехIрихьиб ва 1994 ибил дусличи  бикайчи рузули калун. 1994 ибил дусличирад рехIрихьили, ПатIимат  Бутрила шила администрацияла бекIла заместительли  рузули сари.

Ил дебали черетаибси ва чекаризурси хIянчизар сари. Сунечи хъарти хIнчира чебяхIси даражаличир детурхахъес бажардириркули сари.

Сунела гIямрула вархкья ДинмяхIяммадличил барх кIел урши абикьур, илдас гIяхIси бяркъ бедиб, чебяхIси даражала багьуди касахъиб, хъайчикабатур. МяхIяммадов ДинмяхIяммад Ибрагьимовичли чебяхIси даражала багьуди касили, дахъал дусмазив учительли узули калун. ТIебекмахьила школализирра илини историяла дурсри кадирхьутири.

ПатIимат Ахъушала районна шайзирад чумал ХIурматла Грамотабачи лайикьрикиб, 2012 ибил дуслизир халкьла перепись бирухIели ва 2006-ибил дуслизиб сельскохозяйственный перепись бирухIелира илини халаси хIянчи барни багьандан ил пачалихъла статистикала Федеральный кабизла шайзирад медальтачил шабагъатларарибси сари.

ПатIиматлис гьар шайчирад  сархибдешуни имцIадикIаб, сунела дигутани разирирули хIерриэс кьадарбиаб!

Сабият ГIябдуллаева