Хала бегIтала санигIят гIебисахъули

Дубурла гьарил шилизир жявхIейчирадли дузахъути дахъал жура-журала санигIятуни ва культурала бетуцуни лерти сари. БегIлара тамашабизеси, лебталалра декIар-декIарти дуили сари санигIятунира. Илкьяйдали ца шила адамтани палтарличил цархIилти шимала халкь гIеббурцули, цархIилтани — урца гIягIниахълумачил, итдилтани — ярагъличил… хIеркабирутири дубурланти. Илкьяйда биубли гIергъи, дурала мерличи се-биалра асес укьесра хIяжатдеш хIебурги. ГIярбукIантанира дахъал дусмазиб мургьи-арцла ваяхI дирнила санигIят бузахъни чисалра дигIяндеш ахIен.

Дигеси саби, Кубачила жамигIятли чула хала бегIтала санигIят ишхIелла манзиллизибра гьалабяхI башахъули ва давлачеббикIахъули биъни. ГIярбукIанти гIяхIти устни саби чIянкIилизи къугъати някьиш диресра. Адам тамашавирахъу илдала дурхIнани дирути някьишли. БиштIали лебай уршбира рурсбира суратбикIес ва някьишдирес бурсибирути саби илдани. Илгъуна мурадличил искусствобала школализи лебтанилра чула дурхIни башахъес къайгъилизиб саби.

Гьар бархIи ил школализиб бузерила бархIи дурхIнала разити ихтилатуначил ва дукелцIиличил бехIбирхьуси саби. Творчестволичи иштяхI лебти декIар-декIарти дусмала дурхIни цалабиркути саби ила. Занятиебала программара дахъал шаликарси ва тамашала саби. Илкьяйдали дурхIнала творчестволашалти устадеш гьаладяхI ардукес кумекбирули саби илгъуна бетуцли.

Школализиб искусствола бегIлара гьалабяхI арбякьунси жура саби някъла устадешличи дурхIни бурсибирни. Илаб рурсби чIянкIилизи някьишдирес бурсибирути саби. ДекIар-декIарти техникара материалтира пайдаладирули, илдани чула някъбачил урхIмешуахIенти ва тамашала гIягIниахълуми хIядурдирули сари. Илгъуна бетуцли дурхIни ункъли бузериличи бурсибирнила дурабадли, илдас творчестволашал пикрибикIес ва чула саби-бегIти пагьмурти гьаргдарахъесра имканбикIахъули саби.

Школализиб мягIничебси баркьудили бетаурли саби Кубачила някьиш дирес бурсибирнира. ДурхIни бурсибирули саби кагъарлизир гьамадли ахIенти някьиш суратдирахъес.

Искусствобала школала лебилра коллектив къайгъилизиб саби дурхIни саби-ургаб уржахъес, творчестволизиб гьалабяхI башахъес ва цалис цали кумекбирахъес. Илар дурхIнани мурхьти багьудлуми кайсахъули сари ва гьар шайчибадли къайгъначил алавбуцили саби. Илгъуна агилизиб дурхIни чула лерилра имкантира пайдаладарили, бучIес, бузес ва гьалабяхI башес бирар. Школализиб бучIнила гIяхIдешличибли дурхIнани чула творчестволашалти пагьмурти дягIудирахъули сари, цахIнабси бузерилизи ахъахъес бурсибирули саби ва искусствола дунъяличиб чула мер баргес бажардибиркули саби.

ИшхIелла манзиллизиб Кубачила халкьла искусство гьалабяхI башули саби, давлачеббикIули саби ва чеалкIуси наслулизи руркъяхъули саби.

ПатIимат Кьурбанова