…ГIямрулизиб мягIничебси бутIа

«ГIярмиялизиб къуллукъбарни – улкала хъархIерагардеш батахъни. ГIярмиялизивад увверхни – законна гьалар жавабкардеш дихни!»

Апрельла 1-личиб нушала улкализиб жагьилти РФ-ла Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбарахъес бурхьнила хIяракат бехIбихьиб. Улкала лерилра регионтазиб кьяйдали Дагъистайзибра ил хIяракат жигарчебли бетурхули саби.

Россияла гIярмия нушала пачалихълис урехи хIебирахънила чIумаси дирхала саби. Пикриухъалли, нушала пачалихъла ванзаличирти, гьаваличирти ва урхьначирти цIакьанани уркIи пахрули бирцIахъулигу.

Республикала муниципалитетуназирад гIярмияла къяянази жагьилтала цаибти кьукьни дархьили сари. Хайдакьла ва Дахадаевла районтала шайчивси дявила комиссар ГIумар СягIидовли буриливан, «О воинской обязанности и военной службе» бикIуси закон хIясибли, РФ-ла Ярагъладарибти ЦIакьанала къяяназиб къуллукъбарахъес 18-личибад 30 дусличи бикайчити гIямрула жагьилти бурхьути саби. Военкомла гъай хIясибли, гIярмицуни-срочникуни СВО-лизир бутIакьяндеш дарахъес битIикIути ахIен, гIярмиялизиб ца дус къуллукъбарили, лебилра жагьилти чула хъулрази чарбулхъути саби, дявила къуллукъ даимбарес дигутала дурабад.

«Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбарни – гьарил жагьси адамла гIямрулизиб дебали мягIничебси бутIа саби. Гьарли-марти мурул адамтани саби ВатIа хъархIерагардеш, вегIла ванза, хъалибарг датахъес бирути. Жагьти дурхIни илдигъунтили бетарар гIярмия ахъили гIергъи.

ГIярмия – гIямрула кьяркьси школа саби. Илаб жагьилти деба-чIумабирар, низам-кьяйдаличи биркур, буцалачебти, жавабкардеш дихути адамтили бетарар.

ГIярмия хIурмат-кьиматличил ахъили, хъули чардухъи дигулра. Гьундури гIяхIдираб!», — викIи ГI.СягIидов.

ХIебла призывла хIяракатла баянти хIясибли, Хайдакьла ва Дахадаевла районнизибад 130-цад жагьил адам гIярмиялизи бурхьути саби. ГIярмицунала цаибил кьукья апрельла 13-личиб бархьиб.

ПатIимат Мирзаева