ГIяхIлас унза гьаргдариб

Сагаси Дусла байрамлис гьалаб Ахъушала районна БурхIимякьмахьила шантас мягIничебси ва разиси анцIбукь кабикиб. Илаб дурхIнала анхъ абхьиб.

Ил ши машгьурси саби сунела давлачебси тарихличил, культураличил ва пергер гIядатуначил. Шилизи кадурхути махьурбазир-къатIаназир (населенный пункт) цахIнабси багьудила хIябал организацияла, фельдшерско-акушерский хIябал пункт, кIел библиотека, шила ца клуб, спортла зал, мини-футболла майдан, дурхIнас хасдарибти кIел майдан ва цархIилти объектуни лер. Гьар дус гIяхIти хIясилти чедиахъули сари «БурхIимякьмахьи» СПК-лира. Гьанна халаси савгъатли бетаур ишхIелла тIалабуначи балбикибси дурхIнала анхъ абхьнира, суненира школала гIямруличи ахIебаибти биштIати бяркъличи бикахъес ва багьудлумачи бегIбареси имканбикIахъуси.

Ил ибхьнила балбуцлизир бутIакьяндеш дариб районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримовли, районна шайзивадси ДР-ла Халкьла Собраниела депутат Нагьбар Кьурбановли, ДР-ла гIилмула ва багьудила министрла цаибил заместитель Аида ТIалхIятовани ва цархIилтани.

Сагаси дурхIнала анхълизир лер лерилра хIяжатти шуртIри: шалати хъулри, кабилхьахъес хасдарибти мерани, спортла зал, музыкала класс, медицинала кабинет, хIязла майдан. Хаслира пикри бяхIчиаили саби биштIатас урехи хIебирахънила масъалаличи – дурхIнала анхъла мер-муса алавдуцили, видеокамераби кадизахъурли сари.

ДурхIнала анхъла хIянчизартала авид устадешчебти ва чула санигIят ункъли балути педагогуназибад цалабикили саби, чулира дигиличил ва малхIямдешличил дурхIни белчIудила хIяракатлизи битIакIахъес халаси къайгъи дакIубарес хIядурти.

БурхIимякьмахьиланти сагаси дурхIнала анхъ абхьниличи дебали разибиуб, ва ил биштIатала пагьмурти гьаргдируси хьулчили бетарниличи бирхауди бихьиб.

Бурес чебиркур, объект «Жильё» СМК-ла ООО-ли тIашбатурси саби, сабира «Шимала мер-муса гьаладяхI дашахъни» бикIуси пачалихъла программала «Демография» миллатла проектла дазурбазиб абхьибси. Сагати школаби ва дурхIнала унхъри тIашдалтниличи халаси пикри бяхIчииули саби Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовли.

«Ахъушала район» МО-ла багьахънибала политикала шайчибси управление