ГьатIира имцIадикIаб!

Гьалабван «Труд» стадионничиб Дагъиста волейболла чемпионат бетерхурсири. Илар бутIакьяндеш дариб 50-йчирра имцIати школабала командабани. Илдала лугIилизиб лебри Сергокъалала районна УбяхI МулебкIила школала командара. Балуливан, илис гьалаб спорткомплекслизиб дураберкIибси байхъу финаллизиб цаибил мер буцибсири ва УбяхI МулебкIила школала команда дипломличил шабагъатлабарибсири. Илкьяйдали ил финаллизира дурабухъунсири. Финаллизир авал команда абздикIутири: БотIлихла, МяхIячкъалала 5-ибил лицейла, УбяхI МулебкIила ва Хасавюртла.  БотIлихла школала команда УбяхI МулебкIила школала командаличибад чедибикили, цаибил мер сархиб. КIиибил мер МяхIячкъалала 5-ибил лицейла командалис бедиб ва хIябъибил мер —  УбяхI МулебкIила школала командалис. МулебкIила школала командалис кубокра, дипломра дедиб, командала бутIакьянчибас —  жармала медальти ва грамотаби. Школала директор МуртузагIялиев МуртузагIяли Кьурбановичлис ва физкультурала учитель МяхIяммадов Шамил ХIябибовичлис  Баркаллала кагъурти дедиб. Лерилра хIязани халдарибхIели, 9 командаличибад чедибикили, ца командалисцун сабри УбяхI МулебкIила школала команда удибикибси. Волейболла хIяз бетурхуси замана судьябала  хатIаби агарлира кахIелун. Или биалра, нушала школала дурхIнани чула цIакь ва хIязличи диги чедаахъиб. Гьаларти дусмазиб Дагъиста Чемпионатличир УбяхI МулебкIила школали бутIакьяндеш дарибти ахIенри. Ил багьандан ишдус бетерхурси хIяз дебали сабухъчебсили уббухъун. БегIлара ункъли хIязли биркьутазивад ца чеввикIибсири, ил сайри МяхIямадзагьир МяхIяммадов, кIиибил классла учIан. Ил дипломличилра кубокличилра шабагъатлавариб. Марлира, УбяхI МулебкIила шила халкьли ва школали волейболла чемпионатлизир бутIакьяндеш дарибти дурхIначи пахрубирули саби. Командализибти дурхIнас арадеш, гIяхIдеш дулгулра. ЧеимцIадикIаб хIушала гIямрулизир савгъатуни ва цаибти мерани.  Илди хIядурбарес къайгъни дакIударибси тренер ГIябдуряхIман Ражабовлис ва физкультурала учитель Шамил ХIябибовичлисра баркалла балахъулра. Школала бучIанти-ургаб гапличи лайикьти ва ункъли бучIути дурхIни чеимцIабикIаб.

Анжела Мутазова