Гьарил шайчирад пагьмучерси

Хайдакьла районна Шилагиьла шилизирадси биштIатала музыкала школала выпускница Лейла Халирбагьиновачила сари гъай иш макьалализир.  Скрипка бихъес бурсириубсири ил чеимцIаси санигIятлашалси  программа хIясибли, Красноярскла крайла Зеленогорск шагьарлизир.

БегI гьалар илини конкурслизир бутIакьяндеш дарибтири ва сценаличи дурарухъунсири 2017 ибил дуслизир. Лебил Россияла «Вертикаль-личность» бикIуси искусствола фестиваль-конкурс сабри ил. Илаб Л.Халирбагьинова II-ибил даражала Лауреатла уличи лайикьрикиб.

БиштIатала  музыкала школализир ручIуси манзил илини гьар дус жура-журала конкурсуначир бутIакьяндеш дири. Сунела пагьмучебти гьалмагъунала кьукьяличил 2024 ибил дуслизиб бетерхурси лебил Россияла «Вертикаль-личность» бикIуси искусствола фестиваль-конкурсличибра II-ибил даражала Лауреатла у сархиб. «Сибирь зажигает звезды» бикIуси конкурсличиб илдала музыкала кьукья I-ибил даражала Лауреатла уличи лайикьбикиб.

Пагьмучерси рурси акьуси замана китайлаа ва кореяла мез дагьес къайгъилизир сари.

ЧеимцIаси пикри бяхIчииули саби илини англияла мезличира, сенахIенну челябкьлализир тилмаж ретаэс пикририкIули сари ил.

Лейлани буриливан, музыка — илала гIямрула белхъхIебелхъуси бутIа саби.  «Бурсириэс къиянни биалра, белчIуди лайбакIес ибси пикри гьачамалра   бекIлизи хIебакIиб. Школализир ну тянишриубра дебали пагьмучебти биштIати музыкантуначил. ДекIарли баркалла багьахъес дигулра нушала мугIяллимтас ва бегIтас, мурталра ну гIеррурцнилис. Наб илкьяйдали суратрикIес, гIянжилизирад жура-журала матяхIуни дирес, хъа мицIирагличи хIеруди бирес дигахъис», — рикIи ил.