«Гьачамалра пашманхIейубра»

Дагъиста даршдусмала тарихлизир дубурлантала гъабзадешличила, ВатIайс мардешличила бурути бяхIяни камли ахIен. ВегIла ванзаличи диги ва ил батахъес хIядурдеш дагъистанлантачи хасти къиликъуни сари.  Азадли хIербирути дубурлантани ярагъличил вакIибси душмайс мурталра чIумаси бяхъ чейгахъусири.

Дагъистанланти душмайс мутIигIхIебикIути адамти биъниличи улкала машгьурти сардартани буланра пикри бяхIчиаибсири. ЧебяхIси ВатIа дергълизир, 1999 ибил дуслизир Дагъистайзи халкьани-ургарти ярагъладиубти кьукьни духIнадерхурси замана дагъистанлантани халати гъабзадеш дакIударибтири ва душманти бячIунтири.

Гьанна Украинализиб бетурхуси Россияла дявила хасси балбуцлизирра дагъистанлантани жигарла бутIакьяндеш дирули сари ва Дагъистан Россияла белхъхIебелхъуси бутIа биъни чебиахъули саби. Даршути халкь берцахъес, нушала улкалис урехи хIебиахъес, дурхIнала дукелцIи зайдикIахъес багьандан илдани   лерилра цIакьани дяхIчииули сари. ХIера, илдала лугIилизивадси сай Дахадаевла районнизивадси ХIясан МуртазагIялиевра.

ХIясан 2022 ибил дусла апрельла 28-личив сай гIяхIъулали СВО-лизир бутIакьяндеш дарес арякьунсири. Ила арукьяйчи ХIясай Крымлизиб ВМФ-лизиб шинна чедирти гамурбачиб (надводные силы) къуллукъбирулри. Украинала мер-мусаличиб илини хIурмат-кьиматличил дявила чебла ихъули, сай чеветаибси ургъан сайливан чебаахъиб.

ХI.МуртазагIялиев хIябдехI дявила анцIбукьунала бутIакьянчи ветаурли сай. Илини 2014 ибил дуслизир Крым багьанданси дявилизир бутIакьяндеш дарибтири, илис гIергъи – Сириялизир, гьанна – Украинализир. СВО-лизир дакIударибти гъабзадеш багьандан ХIясан Гъабзадешла орденничира лайикьикили сай.

Украинала мер-мусаличиб дявила чебла ихъули биалра, иличил бархбас кабизахъес ва камси ихтилат барес имканбакIиб.

«Илар кадиркути анцIбукьунала дурав калес хIейубра. Украинала мер-мусаличи укьес ва бургъантас вирусигъуна кумек гIеббаахъес гIягIнили биъни иргъулри нуни. ВатIа хъархIерагардеш батахъни гьарил мурул адамла чебла саби.

Бархьли бурасли, ишар бутIакьяндеш дирниличи гьачамалра пашманхIейубра. Нуни ишар чедаибти анцIбукьуни нушала шимазир ва шагьуртазир кадикили бекIлил хIейгахъира. Миллатчибани адамдеш агарти баркьудлуми дурадуркIни балули, илди Россияла мер-мусаличи бакIайчи, нушала улкала Президентли гьала хили дявила хасси балбуц бехIбихьибси саби, Украина миллатчидешла изайзибад берцахъес ва Донбассла даршути халкь гIязабхIебуркIахъес ибси мурадличил. Нушани илала бетуц гIеббурцулра. Чедибдеш нушала бирар, Ин ша Аллагь!

Хъули отпускличи вакIили хьалли, дила пикруми дявила юлдашуначила сарри – чи вяхъибара, гIур се бетаурара или кьакьаикIулри. Дявила юлдашуни миллатчибачи къаршили бургъухIели, ну хъулив паргъатли уэс вирули ахIенри, илдачил варх виэс дигулри.

Наб ишаб дебали гIяхIбилзуси, миллатличи хIерхIеили, бургъантала цадеш. Ишабгъуна балгундеш  нуни чинабалра чехIебаира. Нуша ца някъла хункIван, дулекIла узбиван цадалги вяшдикIулра. Илди чула бегIлара гIергъиси кьацIла кесек юлдашличил бутIес хIядурли саби. Ишгъуна цадеш лебли гIергъи, чисалра нушачибад чедибдеш сархес имканхIебикIур.

Нуша гIердурцути, нушачила пикрибикIути адамтас цIакьли халаси баркалла багьахъес дигулра. Бархьли бурасли, нушаб къиянни бири, илдани гIердурцути хIедиахIелри», — викIи ХIясан.

ХI.МуртазагIялиев цархIилтазивад декIарулхъниличи илала командирлира пикри бяхIчиаиб.

«Бургъантачи хIерикIухIели, ХIясан цархIилтазивад декIарулхъулри. Илини дахъал миллатуназибад цалабикибти адамтачил барх къуллукъбирули сай. Ил гъабзали сунес или цайналра селра тиладибарибси ахIен. Миллатчибачи къаршиси дявилизив ХIясан декIли вяхъиб. ЦархIилти бургъантани, дяхъи-хъаслизи бикалли, тухтуртачи башули, замана бухъянбилтIахъули бирар, ХIясан биалли, тамай сагъхIейубкъи, бургъантала къяйлизи кайзур. Бархьли буралли, илдигъунтала лугIи камси саби.

Гьалар тIашдатурти масъулти ункъли тамандирес багьандан, бургъантас дявила устадеш даим ахъдурцес хIяжатли сари. ХIясангъунти специалистунани илди  дявила устадешличил бегIбирули саби», — буриб илала командирли.

Нушала дагъистанлантани дакIудирути гъабзадешличила хIебакьибсира хIергар. Нушани илдачи халаси пахру бирулра. Буралли, СВО-лизир бутIакьяндеш дирути дурхIницунра ахIи, илдас бархьси бяркъ бедибти бегIтира игитуни саби. Илди ахIену ВатIа гьарли-марти патриотуни?

Россия къирбарес дигули Западла улкнани чябхъинти дурадуркIухIели, ВатIа хъархIерагардеш батахъес музабухъунти ХIясан ва лебилра дагъистанланти чедибдешличил ара-сагъли чула хъалибаргуначи чарбухъи дигулра.

П.Мирзаева