Гъабзадешла гIибрат

ГIялиев Тимур Ильясович 2022 ибил дусла июньничив сай гIяхIъулали СВО-лизи арякьун, гъамтазира хIебагьахъурли.

Тимурли нушази буриб, илгъуна баркьудиличи сай сели витIакIибал.

«Улка-алав сецад вайси аги сабил чебиухIели, вегIла биалли дурхIни халакабиухIели, илдала челябкьла багьандан урехи алкIули саби. Ил багьандан, гьала-гьала дурхIнази мисал чебаахъес дигулри наб, ва ну вирусиван ургъес пикрибарира. Илгъуна кьасличил фронтлизи вякьунсири», — викIи ил.

Баз дикили гIергъи Тимур гарчкайубли чариубсири. Ил ноябрьличив кIинайсра арякьун.

Февральла 5-личив танклис кабихьибси миналичи вяхIягибси ил дахъал дяхъи-хъасличил, хасси журала транспортличив Москвала больницализи ваахъибсири. Н.Н.Бурденкола уличилси больницализир илини чумал операция чекасиб ва сагъвирули 4 баз калун.

Сагъвиубли гIергъи ил хIяйнайсра фронтлизи арякьун ва дявила разведкализив узес вехIихьиб. Гьаннара илав узули сай.

Фронтлизир кадиркути анцIбукьуначила хъалибарглизи дурес Тимурлис хIейгахъу.

Дила пикрили, Тимур гьарли-марти гъабзадешла гIибрат сай ва илдигъунти адамтачи, сабира, хъалибарг чучи хIерли биъни балукъира, сегъунтилра къияндешуначи хIерхIеили, улкала шаласи челябкьла багьандан бургъути, пахрубирес дирехIе.

ГIялиев Тимур Ильясович Москвализив акIубси сай 1980 ибил дусла сентябрьла 12-личив. Илала бегIти Хайдакьла районна Жинабила шилизибадти саби.

Ил, школализира вашули, халакаибси сай Тюменская областьла Угут поселоклизив. Дагъистайзи вакIибсири, Дагъиста шила хозяйствола Академиялизи керхес багьандан.

2004-ибил дуслизив гIярмиялизи арякьун ва гIярмия ахъили гIергъи хъайчикайиб.

Гьанна Тимур авал дурхIяла дудеш сай.

Камила Яворская, ДГУ-ла Филологияла факультетла 2-ибил курсла студентка