Дугьабизуни хIердариб

Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримов СВО-ла бутIакьянчибала гъамтачил гьуниваиб ва илдани ахъдуцибти масъултачи лехIизур.

Гьунибаъниличир илкьяйдали районна депутатунала Собраниела председатель СягIид ХIяжигIялиевли ва районна администрацияла бекIла заместитель Эльвира ХIясанхIусейновани бутIакьяндеш дариб.

Районна бекIличи Балхъарла шилизивадси, дявила чебла ихъули СВО-лизив алхунси Руслан ИсмягIиловла неш ПатIимат ИсмягIилова ва рузи Индира ГIялиева дугьабизур. Илди ургъан алхунхIели дедлугути арцла хIекьлизиб дугьабизурлири.

Шукьтила шилизивадси ургъан НурмяхIяммад ГIямаровла хьунул Хамис ГIямарованира, бахъал дурхIнала неш сарливан, арцла хIекьлизибси масъала ахъбуциб.

БурхIимякьмахьилизивадси ургъан Рашид СулайбанхIяжиевла хьунул Залму МяхIяммадова юрт белшахъес багьандан ванза декIарбарахъес ибси мурадличил дугьаризур.

Ахъушала шилизивадси ургъан Шамилла неш ГIяйшат ГIябдуллаева, вегIдешла дявила компаниялизи керхурси уршилис СВО-ла бутIакьянчила у бедахъес дугьаризур.

МяхIяч ГIябдулкаримов гьарилличи жагали лехIизур ва илдани ахъдуцибти масъулти баяндариб.

«Ахъушала районна администрация СВО-ла бутIакьянчибас юртани делшахъес ванзурби декIардарахъес ибси сипталичил районна депутатунала Собраниеличи дугьабизур. Районна депутатунала Собраниелира ил пикри гIеббуциб. ХIушанира балуливан, шимазир акьути ванзурби диалли саби ил баркьуди бетерхахъес имканбикIуси. ЦацахIели ванзурби хIедиънила анцIбукьуначилра дяхIигулра нуша. Буралли, МухIела, ХIямшимала ва Усишала шилизибадти СВО-ла бутIакьянчибас ванзурби декIардирнила масъулти арзилра.

Бургъантас арц дедлугнила шайчирти масъулти федералла даражаличир сари ирзути. Нушани ишабра кумекбирехIе, рахли хIяжатбикалли РФ-ла оборонала Министерстволизи булан дугьадилзехIе. Районни биалли, саби гIяхIъулали «Каспий» батальоннизи каберхуртас сари арц дедлугути.

СВО-ла бутIакьянчибас хIяжатси медицинала кумек гIеббиахънила масъултира ирзути сари. Амма, гьала хили дугьадилзеная, нушани медицинала учреждение бикIахъес ва ахтарди дураберкIахъес кумекбирехIе», — буриб районна бекIли.

СВО-ла бутIакьянчибала хъалибаргуни сегъуна-дигара замана сунечи дугьабизес бирниличила ва чули ахъдуцибти масъулти арзес хIяракатбирниличила гьанбушиб ахирличиб МяхIяч ГIябдулкаримовли.

 

Ахъушала районна багьахънибала шайчибси политикала управление