«Гьарилли дунъя тамашабирахъули»

Ишди бурхIназиб Кубачила шила библиотека абхьибхIейчирад 100 дус дикнила байрам бетерхур. Шила библиотека, халкь бикIуливан «Избач», (изба читальня) Кубачиб 1924 ибил дуслизиб абхьибсири ва ила 500-600 жуз кадихьибтири. Библиотека хьаршаб, буркьа мижитла юртлизиб мерлабарибсири, илар цаибил хIянчизар сарри, 4 классла багьудиличилси, Хадижат Захраева. ДекIар-декIарти дусмазиб илаб бузули калун Издаг Маммаева, Аминат Машаннаева, ГIябдулхаликь ХIусенов, Зайнаб Ибрагьимова ва ПатIимат Хурдаева сунела муруйчил.

ИшхIелла замана библиотекала заведующая Айзанат Иммаева 1979 ибил дуслизир библиотекализи рузес ракIибсири. Ил, гьанна 45 дус, библиотекала заведующая сари. Ил рузути дусмазиб, библиотека хIяйна сагати мер-мусаличи гечбиубсири. Ил дебали халаси хIянчи сабри. БусягIят библиотека шила культурала Юртлизиб мерлабиубли саби, илала бузерилис далдикибти шуртIри акIахъубли сари.

Совет хIукуматла замана, Айзанат ГIяхIмадовала (итхIели илала фамилия илгъуна сабри) бузери ахъли кьиматлабарибсири. Районна зяхIматчибала хIурматла уркьуйчи илала сурат баршили бирусири.

ИшбархIи библиотекала жузала фонд 3453-личи абикили саби. Илаб 1303 жузи дучIанти леб. Дусли 18 азирличир имцIали жуз халкьли кайсули ва дучIули сари. Дусла бухIнаб ила 13 азирличи гъамли адам абицIули бирар.

ГIергъити дусмазиб Дахадаевла районнизиб халкьла шимала гIямруличи ва культураличи халаси пикри бяхIчииули саби. Ил багьандан сабри шила культурала анкъила – библиотекала юбилейла байрам дураберкIес пикрибарибсира.

Байрамлизир бутIакьяндеш дариб районна администрацияла бекI М.А.ГIябдулкьадировли, Кубачила шила администрацияла бекI ГI.Куртаевли, районна культурала отделла начальник Р.ХI.ХIясайниевли, районна лерилра библиотекабала ва культурала Юртанала хIянчизартани, библиотекала бучIантани, школала дурхIнани, шила шантани.

Байрам бехIбирхьули, Россияла ва Дахадаевла районна, кIелра гимн зайдухъахъун.

Районна администрацияла бекI М.А.ГIябдулкьадиров цалабикибтала гьалав гъайухъун ва лебилра байрамличил мубаракбариб, илдас гьарил шайчирад гьарбизуни далгун.

Цалабикибтала гьалаб илкьяйдали гъайбухъун районна культурала отделла заведующий Р.ХIясайниев, Кубачила шила администрацияла бекI ГI.Куртаев, районна библиотекабала отделла заведующая З.ГI.МяхIяммадова.

Районна администрацияла бекI М.А.ГIябдулкьадировли  Дагъиста культурала Министерствола ва районна администрацияла ХIурматла Грамотаби, шадлихъла аги-хIяйзир, гIяхIтигъунти библиотекабала хIянчизартала някъбази дедиб.

Школала бучIантани уркIиличир назмурти делчIун. Сценаличир далуйти зайдухъахъун, делхъани чедаахъиб.

100 дус биубси библиотека, шилизиб агарли гIямалагарсили бетаурли саби, ила декIар-декIарти гIямрула дусмала адамти гьаббикIули саби, библиотека дебали халкьличи гъамли саби, ил жузи дигахъутала ва дучIутала ванаси хъали саби, илаб гьарилли чус юлдашуни бургули саби, Интернетла авлахъличиб лебил дунъяла халкьличил библиотека бархбаси саби.

Дусми ардашукад, бучIантира барсбикIули саби, амма библиотека ишбархIира халкьлис хIяжатсили кавлули саби, жузи дигахъутас библиотекала унза мурталра гьаргли сари.

ГьатIира дигесили бетаур байрамла кIиибил бутIа. Илар лебилра культурала хIянчизартала дигила, хIурматла хIялани сагали ахъдиуб, саби-ургар бизи-ванадеш имцIадиуб. Лебталалра гьав ахъбурцули иларра чархарала дугьби, жагати далуйти зайдухъун.

Кубачила библиотекала заведующая Айзанат Иммаевани цалабяхъибси назму лебилра байрамличи цалабикибтас багъишлабарибсири. Нуни ил дарган мезличи шурбатурра.

«СадирхъехIе гIурра жузала кIапIри,

Жагали гъайдикIес бурсидирули,

Пушкинна, Толстойла, Дюмала мезли,

Бахъ жагаси саби къушум нушала,

Ишав гьарил адам, сай гьарли-марси,

Тамашабирахъу дунъя гьарилли».

Илкьяйда, гьарилли, дунъя тамашабирахъули, бузули саби Дахадаевла районна библиотекабала хIянчизарти. Илдас гьарил шайчирад гьарбизуни, чIумаси арадеш, хъалибарглизиб талихI дулгулра. Жузи дигахъути адамти сеналра вайтили биэс хIебирар. Бахъбааб хIушачиб жузи дигахъути, гIяхIти адамти.

Муъминат Хаттаева