«Дубуртала тIама» даршдусмазибра гIеб-гIебалгьули кавлан

Ишди бурхIназиб Дагъистан Республикала Правительствола Председатель ГIябдулмуслим ГIябдулмуслимовли Лавашала районнизиб «Декъа» бикIуси мер-мусаличиб бетурхуси физкультурала-спортла фестиваль абхьиб. Балбуц дураберкIибсири Россияла пачалихъла ва политикала урибси хIяракатчи, гIяхIцад дусмазир республикалис, илкьяйдали Дагъиста Пачалихъла Советлис бекIдеш дирули калунси МяхIяммадгIяли МяхIяммадовла хIурматлис.

Даргантасцунра ахIи, арагIебли республикала халкьлисра мягIничебси балбуцлизир бутIакьяндеш дариб РФ-ла Президентла Администрацияла руководительла заместитель МяхIяммадсалам МяхIяммадовли, ДР-ла Халкьла Собраниела председатель Заур Аскендеровли, ДР-ла министерствобас ва ведомствобас бекIдеш дирантани, мерличибти халкьли.

Лавашала районна БекI Мухтар ХалалмяхIяммадовли балбуцла лебилра бутIакьянчибас саламла дугьби дурили, спортла миллатла жураби гьаладяхI дашахънила кьадричебдешличила аргъахъиб. Илини илкьяйдали МяхIяммадгIяли МяхIяммадовла, жавабкарси руководитель сайливан, пергер къиликъуначила гьанбушиб, чулара кумекличил бегIлара къиянти дусмазиб республикала абзурдеш калахъес имканбакIахъибси.

«МяхIяммадгIяли МяхIяммадович – машгьурси адам сай, сайра улкалис гьамадли ахIенси замана РФ-ла Президент Владимир Владимировичла мякьлаб лебтала лугIилизивадси ва нушала пачалихъ тIутIубиахъес хIебатурси. Илини дахъал хIянчи дарибти сари нушала ахIерси Дагъистан ва дагъистанланти уржили калахъес багьандан.

МяхIяммадгIяли МяхIяммадовичлис спорт дигахъусири ва мурталра спортла кьяли гIеббурцусири. Илини республикалис бекIдеш дирути дусмазир спортла гIяхIцад объектуни, школаби тIашдатур. Гьайгьайрагу, ил заманала бухIнаб халкьани-ургарти абзанала, ил лугIилизир – Олимпиадала хIязанала, дунъяла ва Европала чемпионатунала, призерти ва илдачиб чедибикибти спортсменти хIядурбарибтири.

МяхIяммадгIяли МяхIяммадовла хIурматлис белгити спортла далдуцуни дурадеркIни – илала республикала ва улкала гьаларти къуллукъуни чихъли кьиматладирнила лишантазибад ца саби», — викIи ДР-ла премьер-министр ГIябдулмуслим ГIябдулмуслимов, фестиваль ибхьули.

Илини абзанала бутIакьянчибас гьарбизуни далгун.

Ил бархIи Лавашала районнизиб гьарли-марси байрам сабри. Фестивальла абзани дехIдихьес гьалар гIяхIлас хIядурбарибси культурала программара гьалабихьиб.

ГIябдулмуслим ГIябдулмуслимовли, МяхIяммадсалам МяхIяммадовли ва Заур Аскендеровли балбуцла дазурбазир абхьибти миллатла майдунти хIердариб. Илдачир гьаладихьилри гьар-урла ваяхI, миллатла хурегуни, бекIахъудилизир дузахъути гIягIниахълуми, халкьла музыкала гIягIниахълуми, миллатла палтар, дабри, искусствола жагадешла матяхI ва дахъал цархIилти секIал. Илдани шадлихъ илцадра жагабарилри, балбуц культурала анкъиличи шурбухъунсиван кабизахъурлири.

Шадлихъла аги-кьяйдализиб байрахъ ахъбурцнила баркьуди дураберкIахъес ихтияр бедиб Лавашала районнизибадти, отпускличи бакIибти СВО-ла бутIакьянчибази.

Спортла миллатла журабала шайчибси Дагъиста чемпионатла программа декIар-декIарти бяхIчибизуначил давлачебсири: илизи кадерхур къаркъа иргьнила, мерличибат тIяхIбикIнила, декIар-декIарти бухъяндешуначи дуцIбикIнила, гиря иргьнила, урчи дуцIдирнила, гьая зузбирнила, някъ кабирхънила ва цархIилти абзани. Абзаназир бутIакьяндеш дарес Дагъиста районтазибад, шагьуртазибад, унраличирти республикабазибад бархли спортсменти бакIилри. Лебилра чедибикибти ва призерти грамотабачил, кубокуначил ва арцла призаначил шабагъатлабариб.

Балбуц даимбиуб миллатла далайла «Дубуртала тIама» бикIуси фестивальличил. Илизир бутIакьяндеш дариб Лавашала, Ахъушала, Лакла, Гъунибла, Дахадаевла, Хайдакьла, Кулила ва цархIилти районтала гIяртистунани, пагьмуртала коллективтани. Ил фестивальла бутIакьянчибира грамотабачи ва призаначи лайикьбикиб.

Нушала корр.