Мяммауллизи архIя

Нуни дила гIямрулизир дахъал архIяби дурадеркIира. Иш гьакIлизиб дураберкIибси архIя Сергокъалала районнизиб мерлабиубси Мяммаулла шилизи сабри.

Мяммауллизи ну гьаларра рякьунсири, клубла хIянчизартачил, дурхIначил гьунираэс. Гьанна биалли, экономикала Министерствола хIянчизар Таллан Идрисовла тилади хIясибли рякьунсири илдала школализи ва дурхIнала анхълизи. Набчил варх леври хунзахлан спортсмен ХIяйбулла Арбулиев. Илини кункси атлетикала шайчир Россияла ва дурала улкназир дурадуркIути абзаначирра чедибдеш сархибсири, ва илис 42 орден дедибти сари. Цазаманализив ил Сочилизив Олимпиадала кьялти биханра ветаурсири.

ХIера, нуша хIябалра Мяммаулла школала дурхIнани бицIибси заллизи цаладикилра. ХIяйбуллани лебтасалра сунени гьунарти секьяйдали сархибал, спортличи диги мурт акIубтирил баянти гьаладихьиб. Гьайгьайрагу, дурхIнала дахъал суалти акIуб. ДурхIнас сунела суратличилти календарьтира школалис сунес хасбарибси жузра савгъатдариб илини. Тяп илгъуна гьунибаъни дурхIнала анхълизибра бетерхур.

«Лачин» журналла редактор сарливан, дурхIнала гьалар гъайрухъес яргабаиб набчира. Илдас нуни савгъатлис журналтира ва дила «Аул на рассвете» бикIуси жузра пешкешдарира. Гьайгьайрагу, илар газетаби-журналти гIердурцниличилара гъай детаур. Дарган мезли дурабулхъуси «Лачин» къулбасбирутира биуб илди-ургаб. Таллан Идрисовлира мурталра журнал гIеббурцуси саби. ДурхIнас хасбарибси даргала журнал бучIес, гьарил виштIасилизи нешла мез далахъес хIяжатси саби. Жузличила бурасли, илизир урусла ва даргала мезла назмурти кадерхурти сари. Илди – кIидехIелра – вегIла мез дяркъяхъес кумекладирули сари. Нуни дурхIнас ва халатас назмуртира делчIунра, илдала суалтас жавабтира чардатурра.

КIинайс гъайухъун Таллан Идрисов. Илини терроризмаличи къаршидеш дирнила гIяхIцад мисалти гьандикахъиб. Илди вяшатIайчил вархибсила ахир гIяхIси хIебирниличила дурхIнази аргъахъиб.

Нушачил гьунибаъниби дурадеркIес пикрибарибсири бехIбихьудла классунала учительница СалихIят МяхIяммадъиминовани. Илини дарган мезла ва урус мезла дурсри кадирхьути сари. Ил филолог сари. Илар сунела пикруми дуриб мугIяллим Зумруд МяхIяммадованира. Шайчир кахIелун бехIбихьудла классунала учительница Лариса МяхIяммадовара. Илдани нушаб чучи гIяхIладли дакIнилис халаси баркалла багьахъур.

БусягIятла замана Мяммаулла урга даражала школализиб бучIули саби 85 дурхIя ва бузули саби 21 учитель. Гьайгьайрагу, школа гьаннала тIалабуначи балбикибси ахIенри. ГьаннакIун гьарахъти шимазирра школаби сагадарили, ишхIелла тIалабуначи далдикибтили детаахъурли, ункъдирули сари. Мурт бакIесара замана илдала школа къулайбарес ибти пикрумира акIуб дила.

Ил школализибад дурабухъунти бурибти багьадурти, хабарла гIяхIти гъубзни камли ахIен. Масала, Рустам МяхIяммадаминов цаибти бурхIначивад СВО-лизив сай; Заира МяхIяммадаминовани Москвализиб юристла санигIят бузахъули сари; Арина Арслановани мургьила медальличил школа таманаили, Москвала РДН-ла филологияла факультет белчIун; Мадина СягIидовани ДГУ-ла филологияла факультет хъараахъурси саби («Замана» газетализирра рузули калун); Риза ХIясбановани мургьила медальличил школа таманаиб; Идрис Идрисов Донбасслизив СВО-лизив ургъули сай; Мурад МяхIяммадов Пензала дявила академияла учIан сай. Районна ва республикала олимпиадабачир гьаларти мерани сархути сари мурталра ил школализиб бучIути дурхIнани.

ДурхIнала анхъличилара гIяхIти пикруми акIуб нушала. Баягъи анхъла заведующая сари дебали пагьмучерси, биштIати дигахъуси Умусайбат ГIябдулкьадирова. Нуша ила дякьунхIели, жагати, вавнигъунти, разити дурхIнани итмаданал алавдуцира. Илар 2 группа лерри. Алавчарли умудеш, ибгибдеш хIисаббиуб. Юртла бяхI пергер суратунани жагабарилри. ДурхIни музыкаличи руркъули саби ПатIимат МяхIяммадовани. БиштIатани нушаб назмуртира делчIун. СакIубти биштIатани нушара уркIичердарира. Илдигъунти чатIни лебхIели, нушала челябкьлара гIяхIси бирниличи умутбихьира.

Нушаб мяммаулантани гIяхIти гIяхIялдешра дариб, хаслира – Талланна узикьар Мажидли ва илала гIямрула рархкья СайхIятли. Баркалла биаб мяммауллантигъунти пергер дарганти нушала дубурла шимазиб лебнилис ва мурталра ламуслис сахаватти биънилис!

Аминат ГIябдулманапова, Дагъиста халкьла поэтесса