Дарган мезла байрахъчи

Мез ибси хIябал хIярп­­лизибад ца­ла­бикибси дев­ла мягI­наличи мурхьли пик­ри­ду­хъа­хIелли, гIямрула мягIнара ил девлизибгу или гьанбиркули саби. Илди адамла гIямрула делхъ­­хIеделхъути бутIали де­тарули сари, се­нахIенну мезли саби рухIла давла чебир­цIа­хъуси. Гьарилла сунес ахIер­ти нешла мез лерти сари. Неш­ла мез мяхIкамдирути, чеал­­кIуси наслулизи илдала мягI­­­ничебдешличила, дур­хъа­­­­дешличила ва жага­деш­личила иргъахъути, илди ва­ва­лидяхъяхъес къайгъ­ни дакIудирути мезла бай­рахъ­чибира лебти саби. Илди саби: гIилмула хIянчизарти, поэтуни, пи­сательти, тилмажуни, гIя­лимти, преподавательти ва му­гIял­лимти. Нушала мезла гьан­нала заманала бай­рахъ­чи­базирад ца сари ХIурхъила школала дарган мезла ва ли­те­ра­турала му­гIяллим ГIямарова Ну­рият ГIисаевна.

Нурият ГIисаевна акIубси са­ри Сергокъалала районна Краснопартизанскла шилизир. 1983 ибил дуслизиб шула кьиматуначил шила школа таманбарили гIергъи, илини ДГУ-ла филологияла факультетлизиб белчIуди даимбариб.  Н.ГIямарова иларра ункъли ручIи. Университетла гIямрулизирра илини жигарла бутIакьяндеш дири. БелчIудилизир гъирачерси ва багьуди касес иштяхIличилси илини акьуси заманара мурталра жузи дучIули рири.

Нурият ГIисаевнани дарган мезла мугIяллимла хIянчи чеббикIнира тамаша ахIен, сенахIенну дарган мезличи дигили парчбикIуси илала уркIила хIялани гьар баркьудилизир дакIудирули сари.

ДурхIнази нешла мез ва даргала литературала мез дяркъяхъес ил мурталра къайгъилизир рирар.

Хъариубли гIергъи, 1990 ибил дуслизиб  Н.ГIямаровани сунела бузерила гьуни ХIурхъила шила школализиб даимбариб.

35 дусла бухIнаб илини дурхIни руркънила шайчиб мекелли халаси хIянчи барили ва гьаннара бирули  сари. Нурият ГIисаевна гьанна 10 дус  чебяхIси даражала категорияла мугIяллимра сари.

Вавнала муридеш бучес къайгъилизирти мирхъиван Н.ГIисаевнара мурталра бузерилизир жигарчерли рирар. Районнизир ва республикализир дурадуркIути дарган мезла ва литературала конкурсуначирра, олимпиадабачирра илала бучIантани мурталра гьаларти мерани кайсу. МугIяллимти-ургар дурадуркIути конкурсуначир суненира бутIакьяндеш хIедарили калунси ахIен или рикIаслира къяна бетхIерар. Ил сабаблис бикьрили детарули сари: «Дусла мугIяллим» бикIуси конкурсличиб илини касибси цаэсил мер, дарган мезла мугIяллим сарливан, баягъи иконкурсла муниципалитетла бутIализиб — 2-эсил мер, «Литературная гостиная»  конкурслизиб — 2-эсил мер ва цархIилти. Нурият ГIисаевна  РФ-ла багьудила «ХIурматла хIянчизар» бикIуси шабагъатличира лайикьрикибси сари.

Халаси хIянчи бирули саби илини даргала литература, фольклор дурхIнази руркъяхънилизибра, гьарли-марли дарган мезла жагадешлис ва рухIла давлалис бикьрили детарути, нушала поэтуни-писательтала пагьмуртачил дурхIни тянишбирули. ХIера, бара гьалабванра илала сипта хIясибли, даргала халкьла поэтесса Аминат ГIябдулманаповачил школала бучIанти гьунибаиб. Илкьяйдали дахъал дирар Нурият ГIисаевнани дурадуркIути абхьибти дурсри, кружокуни, экскурсияби… Дусли кIиналра илини МяхIячкъалализибси Р.ХIямзатовла уличилси Миллатла библиотекализи дурхIни бику. Сагати жузи-хабуртачил илди тянишбиру. ГI.Батирайла уличилси Даргала театрли гьаладирхьути спектакльтачира рашули рирар. Илцадра халаси манзил арбякьи ахIен ХIурхъила шилизиб Сарат ГIялиевала твор­честволис хасбарибси бал­буц бетерхурхIейчибад.  Бура­хIелли, Н.ГIямарова ил гьакIлизирра шайчир кахIелун. Гьаланачи даргала литературала жагали каргьурти ва кагибти мезличил ил гъайрухъун ва С.ГIялиевала пагьмуличила буриб, кIинайс сунела руркъянтази поэтессала назмурти дурахъиб.  Пикридухъенаягу, гьарли-марли даргала мезличи ва литератураличи уркIи изуси мугIяллим ахIену гьатIи ил? Гьайгьайрагу, ишбархIи илдигъунти мугIяллимти бахъал агара.

Нурият ГIисаевна бучIантас цIакьли ригахъу ва, школа та­­ман­барили хьалли, илала на­си­хIятуни гIямрулизир даим дузахъу. Масала, илини ручIахъули ка­лунси «Замана» га­зетала хIян­чизар ПатIимат Мир­заевани ишкьяйдали ил гьанруршули сари: «Нурият ГIисаевна наб дебали ри­гахъуси мугIяллим сари. Илини сари набзир нешла мезличи диги минадарибтира. СанигIят ункъли бяркъурси мугIяллим сарливан, дурхIни багьудлумачил бегIбарес илини халаси къайгъи да­кIу­биру. Н.ГIисаевнани набзи гIе­расахъибти багьудлуми хIянчиличир дебали багаладирули сари. Ил багьандан, дила мугIяллимлис баркалла балахъулра ва бузерилизир илис сархибдешуни дулгулра».

Нурият ГIисаевнала бузерилис лайикьси кьимат бедлугули бурес дигулра, ил халати устадеш лерси, гьарил шайчирад мурхьти багьудлумачил регIриубси, гIякьлу-дагьрила регI мугIяллим, лерилра адам­дешла къиликъуни сунези духIнадуцибси дубурлан хьунул адам сари.

Нурият ГIи­саевна, хIед хIянчилизиб гьамаддеш, хъалибарглизиб талихI ва чIумаси арадеш дулгулра. ХIела гьамадси ахIенси бузери мурталра сабухъчебсили калаб!

ХIела къиянси хIянчи

Сабухъчебсили биаб,

БучIантас даршдусмазиб

ХIела тIама гIебалгьаб.

ПатIимат Шахова