Дахъал къулайдешуни детерхур

Ахъушала районнизир гIергъиси замана дахъал къулайдешуни диуб. Ахъушала районна администрациялис бекIдеш дарес МяхIяч ГIябдулкаримов вакIили гIергъи, район гIяхIцадла гьалабяхI арбякьун.

Районна духIнар ва алавчарти мер-муса къулайси тяхIярличи дуршнила, халкьлизи бамсриихъахъес,  дурхIни хIязтабиркьахъес майдунти далкьарахънила, гьундури къирли дурцнила, адамти шинничил гIеббурцнила шайчирти ва дахъал гIуррара хIянчурби детурхули сари.

Ириъ районна духIнар сегъунти хIянчи детерхурал чумал суал хьардаира Ахъушала районна администрацияла архитектурала, хъулри лушнила ва бекIахъудила хIяжатуни ихънила, гьундурала, ванзурбала ва лебдешла шайчиб бузуси управлениела начальник Зияудинов Юсуп ГIябдуряхIимовичлизи.

– 2023 ибил дуслизир районна духIнар гьундури къулайдирнила шайчир сегъунти хIянчи детерхура?

– «Дила Дагъистан – дила гьундури» проектла дазурбазир Семгамахьилизи аркьуси 875 метрла, Бутрила шилизирти «Шилисала» бикIуси 200 метрла, «Туркум» бикIуси 290 метрла, «БецIлаабе» бикIуси 350 метрла кьадарла кьакьурби къулайдарибти сари.

МухIела шилизибси А.Уллуевла уличилси  850 метрла, Усишала шилизибси «Херашин» бикIуси  832 метрла,  ЧебяхI МулебкIила  шилизибси 400 метрла, Балхъарла шилизибси «Центральная» бикIуси 670 метрла кьакьурбира къулайси тяхIярличи душибти сари.

Республикала кьадрила гьундурира далдарибти сари: ХIинтIа-Бутрила 3,5 километрла (бухъяндешличилси гьуни), АметеркIмахьи-ТIебекмахьила 1,85 километрла (бухъяндешличилси гьуни), Куркимахьилизи аркьуси 1,75 километрла бухъяндешличилси гьундури къирли дуциб.

– Адамтас бамсриихъахъес ва школабазир сегъунти  хIянчи дарибти?

– «Мерличирти сиптаби» программала дазурбазир МухIела шилизиб мер-муса къулайдирнила шайчирти хIянчи детерхур, дурхIни хIязтабиркьахъес майдан балкьаахъур.

«Шагьарла къулайти шуртIри» программа хIясибли, Кавкамахьилизир  халкьлис бамсриихъахъести шуртIри акIахъуб.

«ДР-ла культура гьалабяхI башахъни» проектла дазурбазиб районна культурала КIялгIя чебетаахъили сагабариб.

Илкьяйдали, Бутрила шилизир Россияла халкьла гIядатунала Центр ва библиотека къулайдарибти сари.

Балхъарла шилизиб туристунас хасбарибси  Юрт барибси  саби.

Ахъушала урга даражала цаибил школара Зильмукьмахьила школара сагадариб.

Нахкила, ХIямшимала шимазирти къатIла (участковая)больницаби, ТIебекмахьила, Усишала, Цугнила шимазирти  амбулаторияби, Бутрила, ЧIигIнимахьила, ТIузламахьила, Хъулиямахьила, Дубримахьила, ГулебкIила, Урганила шимазирти ФАП-ани сагадирнила ва чедетаахъили далдирнила хIянчи ахирличи диркули сари.

– Районна харжличил дарибти хIянчи леру?

– Ахъушала шилизибси «Алимахова» бикIуси кьакьа 272 метрла, МухIела шилизибси М.ХIяжиевла уличилси — 350 метрла, Дубримахьила шилизибси «Дубримахинский» бикIуси — 343 метрла, Гьебала шилизибси — 369 метрла, Ахъушала шилизибси мижитлизи  аркьуси 218 метрла бухъяндешличилти кьакьурби къулайдирнила хIянчи детерхур.

Илкьяйдали, районна бюджетлизирад Ахъушала урга даражала цаибил, ХIинтIала, Кавкамахьила, Урхьучимахьила  школабазир, Усишала  лицейлизир ва школабазир, ЧIигIнимахьила, Шинкьбалакъадала ва ТIантIала школабазир ремонтуни детерхурти сари.

ЦIергила спортзалла мякьларти мер-муса халкьлизи бамсриихъахъес къулайси тяхIярличи душибти сари.

2023 ибил дуслизир  дурадеркIибти хIянчиличила буралли, халкьлизи бамсриихъахъес 13 майдан акIахъуб ва илди-алавти мер-муса къулайси тяхIярличи душиб, 13,12 километрла бухъяндешличилти гьундури далдариб, кIел школа лутIи-хьулчиличирад сагадариб, 13 ФАП, амбулаторияби, къатIла больница сагадариб, 19 километрла бухъяндешличилти шин аркути турбаби кадихьиб.

Районнизир гIяхIцад хIянчи дарили сари, гьатIира дарестира лерал.

С.ГIябдуллаева