Челябкьла талихIчебсили биаб

ЧебяхI Хъаршлила школализир  6-ибил класслизир ручIули сари Зарипат ХIусбанова. Ил акIубси сари бахъал дурхIнала хъалибарглизир. Илала неш  Аминат школализир учительницали рузули сари, дудеш МяхIяммадлира чебяхIси даражала багьуди касибси саби. Илдала хIурматличил пайдалабикIуси хъалибарг саби.

Зарипатра  бяркъчерси, гIяхIти хIял-тIабигIятла, духуси рурси сари.

Зарипат  школализир  гIяхIти кьиматуначил ручIуси сари, илис дебали суратрикIес дигахъу. Илини гьар журала темаличи далдикибти суратуни диру, ил гьаман чула шилизибси библиотекализи  рашули рирар.

– Зарипатли  иштяхIличил гьар журала жузира дучIули рирар, суратуни дирнила шайчирра ил дебали пагьмучерси сари, –  бурули сари ЧебяхI Хъаршлила  библиотекала  заведующая ПатIимат ГIямаровани.

ПатIимат ГIямаровани бекIдеш дируси библиотекализир лерилра байрумтас, машгьурти тарихунас багъишладарибти шадлихъуни детурхули сари. Илди шадлихъуназирра Зарипатли жигарла бутIакьяндеш диру.

Майла ахирличиб лебил Россиялизиб библиотекарьтала бархIи дурабуркIули бирар.  Библиотекализиб ил байрамлис хасбарибси шадлихъ дураберкIиб ПатIимат ГIямарованира.  Ил шадлихълизир бутIакьяндеш дариб школабала бучIантани, илдала бегIтани. Библиотекала заведующаяли «Читаем в школе и дома» бикIуси жузала выставка чебаахъиб,  библиотекала ва библиотекарьла санигIятла сегъуна мягIна лебсил аргъахъиб. Шадлихъла бутIакьянчибани ва Зарипатли илар детерхурти конкурслизир ва викторинализир бутIакьяндеш дариб.

ТалихIчебсили биаб духуси рурсила ва илала хъалибаргла челябкьла!

Сабият ГIябдуллаева