ХIялалси бузерили

Ахъушала шилизибси поликлиникализиб  гIяхIцад дусмазиб бузути хIялалси бузериличил баркалла сархибти тухтурти бахъал леб, илдала лугIилизиб саби терапевт Хадижат МяхIяммадгIялиева, эндокринолог  Анжела Ванатова, медсестраби ГIяйшат МуртазагIялиева ва ПатIимат МяхIяммадова.

Илди тухтурти районна халкьли гIяхIил балути саби, илдачи гьар бархIи бахъал адамти хIяжатбиркули бирар. МалхIямти, уркIецIичебти, дяхI шалати, чучи дугьабизурти зягIиптачи жагали лехIирхъути, илдала изу-зугIяла суал иргъути, чебетаили, жавабкардешличил чучи хъарси хIянчи даимбирути тухтурти саби илди.

Илдачила бахъал саби гапбикIути, гьарил чучи дугьаизурси адамла мурад бетурхахъули, илис сегъуна бархьси лечение гIягIнилил иргъахъули саби. Чула багьуди чеимцIабиахъес багьанданра илдани халаси къайгъи бирули саби. Сагали дакIудирути  дармунтачил тянишбирули саби.

Ахъушала шилизибси музейла директор Зубалжат Мирзаевара лерри Хадижат МяхIяммадгIялиевачила дебали гаприкIули.

– Рахъ гIяхIси, малхIямси, багьудичерси ва адамдешла регI тухтур саригу Хадижат. Мурт иличи дугьаризаслира, илини дила къуллукъ гьунчибуршу.  Илис халаси баркалла багьахъес дигулра, –  бурули сари Зубалжат Мирзаевани.

Илкьяйдали, бахъал саби Хадижатлисра, Анжеласра ва илаб бузути медсестрабасра баркалла балахъути адамти.

Чули касибси санигIятличи балбикибти, илис марти тухтурти саби илди.

Илдазирад гьарилли чула дурхIнира бяркъчебтили абилкьули саби, багьудира кайсахъули саби.

Гьаннала гIергъира чула гIямрулизир сархибдешуни ва разидеш имцIадикIаб, чучи дугьабизуртачи уркIецIиличил хIеруди бирахъес!

С.ГIябдуллаева