Чедибдешличил чарбухъун

Дубуртани чула дяхI дарсхIедируливан, илаб хIербирути багьадуртанира чула хала бегIтала гIядатуни, культура, баркь-бац тикрардирули сари. Иличирли устадешлашал ахъбикIнила, спортлизир чедибдешуни сархнила, гьунарти чедиахънила, гъабзадешла баркьудлуми дурадуркIнила бетуцунира гьаладяхI дашахъули сари.

Гьаларван Москвализир бирхIнила искусствобала гъудурти (СБИ) грэпплингла Gi и No Gi, Россияла Оринтал ибси журала дисциплинализир абзани дурадеркIиб. Улкала 20 регионнизибадли 500 бутIакьянчи цалабикилри ила. Иличибли багьесли саби ил балбуц дебали мягIничебси биъни.

Дахадаевла районна команда цалабикилри тренер МяхIяммад Кьурбановли бяркъурти дурхIназибад. Районнизиб илини халаси хIянчи бирули сай дурхIни грепплингличи бурсибарес багьандан.

Илала бузерила жигарчебдешличибли ва къайгъначибли бахъал гIулухъабас спортлизир сархибдешуни диахъес имканбакIиб.

Грепплингла Gi категориялизир цаибти мерани дуциб ГIябдулхаликь ЯхIъяевли, Марат МяхIяммадовли, Тимур МяхIяммадовли, Дарслам ГIябдулкьадировли ва МяхIяммадгIяли МяхIяммадовли. КIиибти мераначи лайикьбикиб Рустам ХIясанов, ГIяхIмадхан ГIисабеков ва Алмаш Алмашев.

Грэпплингла No Gi ибси категориялизиб ГIябдулхаликь ЯхIъяев, Алмаш Алмашев, ГIяхIмадхан ГIисабеков, Марат МяхIяммадов ва МяхIяммадгIяли МяхIяммадов чедибикиб.

Чемпионатличиб бегIлара цIакьсилизи Дагъиста команда халбарибсири ва цаибил мер бедибсири. Дагъиста вакилтачил балбуцличи вякьун Бадави ХIясанов. Республикализив ил халаси хIурматличил пайдалавикIусира сай.

Илдигъунти абзани Россиялизир спорт гьалабяхI башахънилис гьаликIли ва жагьилти кьуватчебтили биахъес кумекли детарули сари. Чедибдешуначил районнизи чарбухъунти багьадурти мубаракбарес лайикьли саби. Илдас гьаннала гIергъира дахъал чедибдешуначил чарбулхъес кьадарбиаб.

МяхIяммад Кьурбановла бузерилизирра мурталра илдигъунти гьарбизуни дираб. Илини бекIдеш дирнила удиб гьаннала гIергъира бахъал спортсментани дахадаевланти разибирахъниличи вирхес вирар.

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба