Бузерилизир ва гIямрулизир…

Исрапова Сабият ГIялиевна акIубси сари Ростовла областьла Дубовский районнизир. Сабиятли школа таманбарили гIергъи, МяхIячкъалализибси Дагъиста пачалихъла пединститутлизи карерхур ва гIяхIти кьиматуначил илра хъараахъур. Гьанна ил 2003-ибил дусличирад Ахъушала шилизибси дурхIнала анхълизир воспитательли рузули сари.

Сунела гIямрула вархкья МяхIяммадличил барх илини хIябал урши-рурси абилкьули сари.

МалхIямси, сабурличилси, дурхIначи дигичерси Сабиятли халаси хIянчи бирули сари дурхIнала анхълизи бикути дурхIнас гIяхIси бяркъ бедес,илдази  жура-журала хIязани дагьахъес. Сари рузуси коллективлизибра илини хIурмат сархиб.

Гьаларван Сабият ГIялиевна Ахъушала районна администрацияла шайзирад ХIурматла Грамоталичил шабагъатларариб.

Гьаннала гIергъира сунела бузерилизир ва гIямрулизир сархибдешуни имцIадикIаб!

Сабият ГIябдуллаева